Programe OKSC la sediul dvs.

Dacă aveți de instruit mai mult de 10 persoane care trebuie să-și dezvolte același set de abilități specifice, lectorii noştri experimentaţi pot livra oricare dintre cursurile şi seminariile noastre, în locaţia aleasă de dumneavoastră. În acest mod, veți economisi cu până la 50% din costuri datorită inexistenței cheltuielilor de călătorie, cazare și mese. În plus, vă veţi asigura că angajaţii dumneavoastră avansează în acelaşi ritm, în cadrul echipei.

Training personalizat

Uneori, programele “standard” nu se mulează perfect pe nevoile organizației dumneavoastră. Este posibil să trebuiască să dezvoltați anumite competențe sau să personalizați programe care să se concentreze pe obiective specifice ale organizației. Atunci, soluția ideală pentru dumneavoastră sunt soluțiile de training personalizat.

Tematică

Modificări legislative:

 • OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
 • OUG nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
 • OUG 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Utilizarea platformei SICAP

 • Înregistrare cont acces DEMO-SICAP
 • Modificare date secțiune “Contul meu” – administrare useri pe cont
 • Completare machetă studiu piață
 • Completare macheta anunț publicitar noua variantă
 • Vizualizare anunț studiu de piață; vizualizare anunț publicitar
 • Gestionare/publicare catalog de produse / lucrări / servicii
 • Organizare cumpărări directe multiple online din catalogul de produse / lucrări / servicii, din SICAP
 • Publicare notificări de atribuire la cumpărarea directă
 • Configurare Document Unic de Achiziție European (DUAE) la definirea documentației de atribuire
 • Vizualizare DUAE completat de ofertant direct în procedură
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Completare fișa de date și atașare documente (caiet de sarcini, formulare, strategie de contractare, DUAE etc.)
 • Acceptarea sau refuzul comenzii inițiate din catalogul de produse/servicii/lucrări de către autoritățile contractante prin achiziția directă
 • Căutare proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (după mai multe criterii, online cu loturi şi fără loturi)
 • Înscriere proceduri simplificate, licitații deschise etc. online (criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut şi cel mai bun raport calitate-preţ)
 • Organizare procedură simplificată online cu sau fără loturi, licitație deschisă online cu sau fără loturi
 • Organizare procedură simplificată, licitație deschisă online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Atribuirea procedurilor online și contractul electronic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru cu un singur operator economic
 • Organizare procedură de atribuire prin acord cadru mai mulți operatori economici cu reluarea competiției în SICAP
 • Document Unic de Achiziție European (DUAE) – completare la nivelul procedurii
 • Depunere ofertă de preţ şi depunere documente (garanție de participare, propunere tehnică, oferta financiară) la procedurile simplificate, licitațiile deschise online cu sau fără faza finală de licitație electronică
 • Participare la faza finală de licitație electronică
 • Reluarea competiţiei în SICAP pentru acordul cadru cu mai mulţi operatori economici

Dezbateri referitoare la problematica achizițiilor (situații particulare întâmpinate, spețe, etc).

Tematică

 • Cadrul legislativ privind achizițiile publice
 • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
 • Prezentarea instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice: ANAP, CNSC, Curtea de Conturi etc.
 • Praguri valorice și proceduri de atribuire
 • Elaborarea documentației de atribuire. Rolul DUAE
 • Strategia de contractare: Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare. Alegerea și justificarea criteriului de atribuire
 • Platforma SEAP
 • Dosarul de achiziție
 • Modificările aduse legislației în domeniul achizițiilor
 • Noutăți privind derularea procedurilor de achiziție publică cuprinse în Instrucțiuni și Puncte de vedere emise de ANAP
 • Documente de programare a achizițiilor publice, Strategia anuală a achizițiilor publice și Programul anual al achizițiilor publice
 • Publicarea anunțurilor: de intenție, de participare și de atribuire
 • Reguli speciale de transparență, de comunicare și transmitere a datelor și de evitare a conflictelor de interese
 • Proceduri de achiziții publice: procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv etc.
 • Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP
 • Atribuirea contractelor de achiziții publice
 • Oferte alternative, subcontractanți
 • Criterii de calificare și selecție
 • Criterii de atribuire
 • Soluționarea contestațiilor

Tematică

 • Patrimoniu, Proprietate publică a statului și a UAT
 • Acte și contracte publice
 • Darea în administrare a bunurilor proprietate publică
 • Concesionarea
 • Darea în folosință gratuită a bunurilor
 • Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT
 • Trecerea bunurilor în domeniul privat
 • Conceptul de investiție Cadrul legislativ specific. Clasificarea investițiilor
 • Investițiile și conceptul de dezvoltare durabilă
 • Strategiile naționale  și influența lor asupra procesului investițional
 • Strategiile sectoriale și influența acestora asupra procesului investițional
 • Planul de dezvoltare regională  2014-2020
 • Cadrul Strategic Național de Referință
 • Politici sectoriale de investiții
 • Politici de investiții în amenajarea teritoriului
 • Politici de investiții pentru dezvoltarea regională
 • Politici de investiții pentru dezvoltarea urbană
 • Politici de finanțare a programelor de investiții în infrastructură
 • Domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Regimul juridic al acestor  bunuri. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale
 • Autorizarea executării/ desființării construcțiilor/ lucrărilor
 • Conținutul – cadru al studiului de prefezabilitate, fezabilitate – documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
 • Conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice
 • Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de   investiții și lucrări de intervenții
 • Criterii de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
 • Active fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluare inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere, declasare/ scoatere din funcțiune în vederea casării
 • Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durată normală de utilizare expirată
 • Stocuri – evaluarea inițială, evaluarea la ieșirea din gestiune, ajustări pentru depreciere
 • Conducerea patrimoniului. Valorificarea rezultatelor inventarierii
 • Programul anual al achizițiilor publice și actualizarea acestuia. Atribuirea contractelor de achiziție publică
 • Derularea contractelor de achiziție publică. Contracte de leasing
 • Activitatea gestionării. Regulamentul operațional de casă
 • Transmiterea fără plată. Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale
 • Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționarea a mijloacelor fixe
 • Controlul financiar preventiv exercitat asupra celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor
 • Gestiunea parcului auto. Întocmirea foilor de parcurs. Justificarea consumului de carburant
 • Limitele admise de perisabilitate la mărfuri

Tematică

 • Planificarea activității de audit intern: metodologia de elaborare a planului multianual de audit intern și a planului anual de audit intern
 • Exemplu de plan multianual de audit intern și de plan anual de audit intern
 • Pregătirea misiunii de audit intern
 • Elaborarea obiectivelor unei misiuni de audit intern. Exemple pe tipuri de obiective. Evitarea erorilor posibile în formularea obiectivelor unei misiuni
 • Prezentarea tipurilor de misiuni de asigurare. Comparație între auditul de regularitate și auditul performanței în instituțiile publice
 • Programarea misiunii de audit intern
 • Evaluarea riscului, managementul riscurilor
 • Evaluarea preliminară a controlului intern
 • Elaborarea testelor de audit intern
 • Formularea constatărilor, concluziilor și recomandărilor
 • Elaborarea raportului de audit intern
 • Valorificarea recomandărilor de audit intern
 • Evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlului intern și guvernanța corporativă
 • Exercitarea funcției de audit public intern de la nivelul organului ierarhic superior. Dificultăți, modele, direcții de acțiune, studii de caz

Tematică

CFP – Control financiar preventiv 

 • Ordinul 103/2019 privind modificarea și completarea OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea CFP  şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFP

Raportări privind sistemul de control intern

CFG – Control financiar de gestiune, ca parte a sistemului de control intern

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor
 • Elaborarea checklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control

Noutățile anului 2020 privind finanțele publice și sistemul de raportare FOREXEBUG:

 • Structura analitică a conturilor în scop de raportare a balanței de verificare analitice la MFP
 • Sectorul public și deciziile bugetar-financiare
 • Managementul financiar – funcțiile acestuia
 • Bugetul de stat. Tipurile de bugete utilizate și sursa veniturilor la constituirea bugetelor de venituri și cheltuieli

Planificarea și execuția bugetară

Surse de finanțare

Aspecte legate de organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice

 • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
 • patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe, etc.

Standardele Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS)

Implementarea și stadiul sistemului FOREXEBUG OMFP nr. 1026/2017

Prevederi legislative generale şi particularităţi privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice

Regulile privind finanțarea din Fonduri Structurale

Conturi analitice utilizate; evidenţa contabilă

Credite de angajament și credite bugetare. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la instituțiile publice

Patrimoniul instituțiilor publice. Sancțiunile pentru nerespectarea reglementărilor emise de MFP, cu privire la întocmirea, semnarea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și anuale la MFP

Tematică

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare
 • Principii specifice aplicabile administrației publice locale
 • Descentralizarea
 • Regimul general al autonomiei locale – resurse financiare, buget, forme de asociere
 • Autoritățile administrației publice locale. Competențele autorităților administrației publice locale
 • Actele autorităților administrației publice locale
 • Mandatul de ales local
 • Drepturile și obligațiile aleșilor locali
 • Incompatibilități și conflicte de interese. Răspunderea aleșilor locali
 • Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale
 • Serviciile publice

Tematică

 • Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare
 • Principiile generale aplicabile administrației publice
 • Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice
 • Principii aplicabile
 • Clasificarea funcțiilor publice. Categorii de funcționari publici
 • Drepturile și îndatoririle funcționarilor publici
 • Consilierea etică a funcționarilor publici și asigurarea informării și a raportării cu privire la normele de conduită
 • Regimul incompatibilităților și conflictului de interese în exercitarea funcțiilor publice
 • Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici
 • Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
 • Răspunderea administrativă
 • Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici

Tematică

 • Corupția – Definire. Cauze și consecințe. Clasificare
 • Reglementări naționale și internaționale în materie
 • Mecanisme de prevenire a corupției în administrația publică
 • Metode de prevenire și combatere a corupției în domeniul achizițiilor publice, în domeniul proiectelor finanțate din fonduri europene
 • Stabilirea și aplicarea celor mai adecvate metode de contracarare a corupției în cadrul organizației/instituției
 • Metodologii de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție într-o organizație/instituție; identificarea instrumentelor de combatere a corupției în cadrul unei organizații/instituții. Riscuri reputaționale
 • Strategii anticorupție. Strategia Națională Anticorupție; Rolul societății civile și mass-mediei în prevenirea și combaterea corupției
 • Standard ocupațional – Expert prevenire și combatere a corupției, ISO 37001 (intern de management antimită), SCI/M
 • Plan măsuri de integritate în instituție
 • Cadrul general privind promovarea valorilor etice în administrația publică la nivel internațional
 • Etica și integritatea personalului
 • Importanța Codurilor etice în afirmarea și profesionalizarea relațiilor publice
 • Conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane), cadouri/donații, achiziții publice, discriminare, favoritism, nepotism, corupție)
 • Regimul incompatibilităților
 • Etica aplicată/dileme etice
 • Management etic în organizație/educația anticorupție
 • Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă”
 • Standard ocupațional – Consilierul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru
 • Plan măsuri de integritate în instituție

Tematică

 • Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea nr. 109/ 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
 • Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control
 • Tehnici de comunicare, protocol, secretariat  instituțional, organizarea evenimentelor
 • Comunicarea, instrument de dezvoltare personală și organizațională – schema comunicării și elementele componente
 • Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune și argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea  și motivarea echipei
 • Tipuri de comunicare și analiza lor:  comunicarea scrisă/ comunicarea verbală (ton, timbru, intonație); comunicarea non-verbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor
 • Comunicarea organizațională și campanii integrate: Conferințe de presă și discursuri; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială
 • Comunicarea și identitatea organizației: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării și utilizarea lor eficientă
 • Modalități de ascultare activă
 • Obstacole în comunicarea interpersonală
 • Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală
 • Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă
 • Publicul și categoriile de  public specifice instituțiilor publice
 • Ascultarea activă, asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii
 • Comunicarea și lucru în echipă
 • Rolul comunicării interne în organizație
 • Echipa și rolul ei în sectorul public în vederea comunicării și a relațiilor publice
 • Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională
 • Conceptul de imagine instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice
 • Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive
 • Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media
 • Importanța și colectarea feedback-ului din partea stakeholderilor instituției publice
 • Studii de caz

Tematică

 • Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică
 • Legea nr. 109/ 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice
 • Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control
 • Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor
 • Comunicarea, instrument de dezvoltare personală și organizațională – schema comunicării și elementele componente
 • Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune și argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei
 • Tipuri de comunicare și analiza lor:  comunicarea scrisă/ comunicarea verbală (ton, timbru, intonație); comunicarea non-verbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor
 • Comunicarea organizațională și campanii integrate: Conferințe de presă și discursuri; menținerea relațiilor; analiza concurenței; organizarea de evenimente; pregătirea întâlnirilor de lucru; tehnici de negociere ca formă de comunicare managerială
 • Comunicarea și identitatea organizației: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării și utilizarea lor eficientă
 • Modalități de ascultare activă
 • Obstacole în comunicarea interpersonală
 • Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală
 • Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă
 • Publicul și categoriile de public specifice instituțiilor publice
 • Ascultarea activă, asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii
 • Comunicarea și lucru în echipă
 • Rolul comunicării interne în organizație
 • Echipa și rolul ei în sectorul public în vederea comunicării și a relațiilor publice
 • Evoluția echipelor în comunicare și relaționarea instituțională
 • Conceptul de imagine instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice
 • Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive
 • Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media
 • Importanța și colectarea feedback-ului din partea stakeholderilor instituției publice

Tematică

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
 • Fluxuri de comunicare: top management, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor
 • Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională – schema comunicării şi elementele componente
 • Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei
 • Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor
 • Obstacole în comunicarea interpersonală
 • Metode de comunicare interpersonală și rolul comunicatorului. Comunicare verbală și non-verbală
 • Asimilarea elementelor de identificare a publicului țintă
 • Publicul și categoriile de public specifice instituției publice
 • Ascultarea activă asertivitate și empatie – calități, tipologii și modele comportamentale în relația funcționarului public cu cetățenii
 • Rolul comunicării interne în organizație
 • Conceptul de imaginea instituțională. Definirea identității și imaginii instituției publice
 • Mecanisme de formare a imaginii. Instrumente de analiză a imaginii. Menținerea și influențarea unei imagini pozitive
 • Gestionarea imaginii publice cu ajutorul mass-media și social-media
 • Managementul documentelor în administrația publică
 • Norme, metode și practici de elaborare a documentelor în administrația publică
 • Proceduri de lucru specifice şi circuitul documentelor în instituțiile publice
 • Clasificarea, arhivarea și securitatea documentelor
 • Exerciții și studii de caz

Tematică

 • Cadrul legislativ: Legea contenciosului administrativ; Acte normative de modificare a Legii nr. 554/ 2004
 • Decizii ale Curții Constituționale de admitere a unor excepții de neconstituționalitate a unor dispoziții din Legea nr. 554/ 2004
 • Controlul activității administrației publice: noțiunea și specificul, scopul și obiectivele controlului activității administrației publice
 • Controlul administrativ: controlul intern, controlul extern
 • Recursurile administrative: recursul administrativ, recursul neierarhic, recursul ierarhic
 • Controlul judecătoresc al activității administrației publice în contenciosul administrativ
 • Condițiile acțiunii în contenciosul administrativ
 • Analiza excepțiilor de la controlul judecătoresc în contencios administrativ
 • Admisibilitatea exceptării unor acte administrative de la controlul judecătoresc în contencios administrativ
 • Analiza excepțiilor de la contenciosul administrative, reglementate de Legea nr. 554/ 2004
 • Procedura în contencios administrativ

Tematică

 • Modificările aduse Codului controlului intern managerial prin OSGG nr. 600/ 2018 și implicațiile acestora asupra documentelor întocmite în cadrul instituțiilor publice
 • Comisia de  monitorizare: rol, competență, atribuții, secretariatul tehnic al Comisiei, documente obligatorii, niveluri de conducere
 • Erori privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare
 • Responsabilități ale ordonatorului principal de credite în domeniul controlului intern prevăzut prin OSGG nr. 600/ 2018
 • Planificarea activităților și programul de dezvoltare în conformitate cu OSGG nr. 600/ 2018
 • Completarea situațiilor centralizatoare anuale
 • Evaluarea sistemului de control intern managerial (noua scară de evaluare a sistemului de control intern)
 • Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern
 • Autoevaluarea și completarea chestionarului  de autoevaluare – noutăți aduse de OSGG nr. 600/ 2018
 • Controlul intern managerial la entitățile publice. Cadru, necesitate, rol, relevanță
 • Relația cu controlul intern/ financiar – preventiv propriu și delegat
 • Implementarea celor 16 standarde – discuții și modele aplicate pe Standardul 8 – Managementul riscurilor
 • Exemple de indicatori  în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achiziții etc.
 • Evaluarea calității indicatorilor de monitorizare a performanțelor
 • Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performanțelor în entitate
 • Exemplu de procedură operațională privind monitorizarea performanțelor
 • Raportul anual de monitorizare a performanțelor și Informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității în vederea analizării și aprobării în Comisia de monitorizare
 • Deficiențe și erori posibile privind monitorizarea performanțelor

Tematică

 • Cadrul general privind promovarea valorilor etice în administrația publică la nivel internațional.
 • Administrația publică – cadru legal (între normele legale și cele etice).
 • Etica și integritatea funcționarilor publici (principii, reglementări, avertizor de integritate, coduri de conduită, pantouflage, consilierul de etică, transparență decizională, analiza factorilor de risc și a părților interesate).
 • Importanța Codurilor etice în afirmarea și profesionalizarea relațiilor publice.
 • Activități și zone de risc ce pot afecta integritatea [conflicte de interese (folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane), cadouri/donații, achiziții publice, discriminare, favoritism, nepotism, corupție]. Regimul incompatibilităților.
 • Etica aplicată/dileme etice.
 • Management etic în organizație/educația anticorupție.
 • Proceduri operaționale – „Etica la locul de muncă”.
 • Standard ocupațional – Consilierul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru.
 • Plan măsuri de integritate în instituție
 • Fundamentele eticii profesionale. Etică – morală – deontologie.
 • Etica în administrația publică – Importanța eticii și transparenței pentru administrație. Etica statului. Interesul personal și interesul public. Tirania minorității și tirania majorității.
 • Proiecte ale statului ideal. Drepturi și responsabilități.
 • Libertatea de expresie. Obligații etice.
 • Standard legal (conformitate) vs. standard social (etică) vs. standard personal (libera alegere).
 • Norme europene comune de etică și deontologie în secolul XXI.
 • Definirea deontologiei. Deontologia contemporană. Caracteristici și teorii. Limitarea constrângerilor deontologice.
 • Îndatoriri și coduri morale. Caracteristici ale moralei – prescriptivă, universală, dominantă. Nevoia de gândire critică.
 • Coduri deontologice. Exemple. Semnificația codurilor deontologice, funcții, scopuri, principii.
 • Obligații moral-juridice: probitate, loialitate, responsabilitate etc.
 • Deontologia politică.
 • Cultura organizațională. Comunicarea intrainstituțională. Integrarea noilor angajați – adaptarea la cultura organizațională
 • Codurile de etică și deontologie. Statutul profesiei
 • Autoritatea statului. Funcțioa publică. Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici
 • Regimul incompatibilităților
 • Conflictul de interese
 • Consilierul de etică
 • Formele și principiile răspunderii administrative a funcționarilor publici
 • Transparența în administrația publică
 • Comportamente de natură ce aduc atingere deontologiei profesionale: Sancțiunile disciplinare și răspunderea funcționarilor publici. Strategia națională anticorupție. Infracțiuni de corupție și de serviciu
 • Agenția Națională de Integritate – prezentare generală. Declarația de avere și declarația de interese

Tematică

 • Considerații generale privind starea civilă (Introducere; definire; istoricul stării civile în România; caracterele juridice ale stării civile; dovada stării civile; posesia de stat; conținutul stării civile)
 • Actele și registrele de stare civilă
 • Evoluția și exercitarea atribuțiilor de către ofițerii de stare civilă
 • Importanța individualizării persoanei fizice
 • Înregistrările de stare civilă
 • Înregistrările de stare civilă (definiția, felurile, organizarea și regulile înregistrărilor de stare civilă)
 • Înregistrarea nașterilor, căsătoriilor și deceselor în actele de stare civilă
 • Atribuirea, înscrierea și gestionarea C.N.P.
 • Schimbul de nume pe cale administrativă, ortografierea numelui
 • Transcrierea și înscrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile din străinătate
 • Reconstituirea și întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
 • Anularea, modificarea ori completarea actelor de stare civilă și a mențiunilor de pe acestea
 • Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă
 • Eliberarea certificatelor de stare civilă
 • Organizarea activității pe linie de evidență a persoanelor (Înregistrarea datelor privind persoana fizică și actualizarea acestora)
 • Actul de identitate (definire, rol, dovadă a identități, proceduri; competențe; conținut; elementele de particularizare și de siguranță ale cărții de identitate)
 • Prezentarea noțiunilor cu privire la domiciliul și reședința persoanelor fizice
 • Dovada adresei de domiciliu (reglementare, importanța domiciliului, acte juridice, caracterele juridice ale domiciliului)
 • Descrierea și prezentarea comunicărilor care se fac pe linie de stare civilă și evidență a persoanelor
 • Înregistrarea în R.N.E.P. a nașterilor; a modificărilor intervenite asupra datelor de stare civilă; a decesului; a dobândirii sau redobândirii, precum și a pierderii cetățeniei române; a dobândirii statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate; a măsurilor privind interzicerea de a se afla în anumite localități și obligarea de a nu părăsi localitatea; a interzicerii dreptului de a alege sau de a fi ales

Tematică

 • Consideraţii generale privind executarea silită
 • Condiţii generale ale executării silite
 • Titlul executoriu – obiect al executării silite
 • Bunurile supuse executării
 • Participanţii la procedura de executere silită
 • Începerea procedurii de executare silită
 • Incidente în cursul executării silite
 • Reguli privind executarea silită
 • Modalităţi de executare silită
 • Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi
 • Contestaţia la executarea silită
 • Codul Fiscal; Definiţii; Taxe şi impozite locale
 • Cadrul legislativ general actualizat al materiei impozitelor și taxelor locale
 • Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, nr. 159/2016
 • Venituri propii urmărite indirect de către comp. de specialitate
 • Impozitul pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
 • Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice
 • Impozitul pe mijloacele de transport
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor de orice fel
 • Taxa pentru reclamă și publicitate
 • Principiile stabilirii impozitelor şi taxelor locale

Tematică

 • Domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local cu modurile și completările ulterioare inclusiv modificările aduse prin Legea 144/2019
 • Ce este exproprierea si cand poate intervene
 • Etapele premergătoare exproprierii
 • Etapele procedurii exproprierii
 • Etapa declarării utilității publice
 • Etapa administrativă
 • Notificarea intenției de expropriere a imobilelor
 • Declarație de utilitate publică a imobilului proprietate privată
 • Decizia de expropriere
 • Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor
 • Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii
 • Plata despăgubirilor
 • Etapa judiciară (Cum putem contesta deciziile din procedura exproprierii)
 • Care sunt drepturile și obligațiile expropriatului și ale expropriatorului
 • Noțiunea exproprierii de fapt
 • Teren afectat de utilități publice. Realizarea scopului exproprierii
 • Situația în care despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptățite
 • Situația în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate
 • Situația în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni
 • Situația actelor juridice care se încheie după data afișării hotărârii privind cuantumul
 • Despăgubiri
 • ART. 562 COD CIVIL – stingerea dreptului de proprietate
 • Jurisprudența națională
 • Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 14/2019
 • Excepţie de neconstituţionalitate referitoare la Legea 144/2019 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • Jurisprudența Curții Constituționale
 • Jurisprudența CEDO

Tematică

 • Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu
 • Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
 • Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug
 • Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug
 • Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal
 • Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice
 • Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
 • Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
 • Legea nr. 13/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fical-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)
 • Legea nr. 30/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/ 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
 • HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la instituțiile publice
 • Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile pubblice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
 • Prevederi legale și etapele care preced încheierea exercițiului financiar
 • Structura formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilorreale supuse inventarierii
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și de instrucțiuni de aplicare ale acestora
 • Implementarea și stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/ 2017
 • Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/ 2017
 • Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabirea rezultatului patrimonial pentru: instituții finanțate de la bugetul de stat, local asigurări, instituții finanțate integral/ parțial din venituri proprii
 • Repartizarea   profitului  la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome
 • Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare
 • Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS
 • ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi
 • Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG
 • Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare
 • Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor
 • Contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei
 • Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi
 • Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
 • Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
 • Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.
 • Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile
 • Modele privind elaborarea procedurilor contabile
 • Aplicații practice şi studii de caz

Tematică

 • Codul Fiscal: Dispoziţii generale – Impozite şi taxe locale
 • Scutiri şi dispoziţii comune. Sancţiuni
 • Evaziunea fiscală și repercusiunea impozitelor
 • Codul de procedură fiscală: Dispoziţii procedurale generale
 • Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală. Declaraţia fiscală
 • Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat
 • Inspecţia fiscală
 • Colectarea creanțelor fiscale şi stingerea creanțelor fiscale prin executare silită
 • Contestaţia la executare silită
 • Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
 • Exemple, studii de caz

Tematică

 • Prezentarea generală a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020. Principii de alocare a Fondurilor Structurale
 • Prezentarea generală a Programelor de Cooperare Teritorială Europeană (transnaționale, transfrontaliere și interregionale), precum și a programelor de finanțare prin intermediul Granturilor EEA și Norway Grants
 • Delimitări conceptuale privind Programele Operaționale, obiectivele tematice, axe prioritare, prioritățile de investiții, condiționalitățile ex-ante
 • Prezentarea entităților responsabile de implementarea Programelor Operaționale: Autorități de Management, Organisme Intermediare, Agențiile de Dezvoltare Regionale etc. și a responsabilităților asociate în scrierea   și implementarea proiectelor
 • Analiza capacității instituționale pentru inițierea și implementarea proiectelor
 • Analiza pachetului de finanțare: surse recomandate pentru documentare, calendarul de lansare, ghidul solicitantului, cererea de finanțare, manualul de implementare, legislația națională și europeană
 • Analiza de eligibilitate a proiectului din perspectiva: solicitantului, domeniului de intervenție, pachetului de activități propus, partenerilor și costurilor necesare
 • Analiza fezabilității proiectului. Elaborarea studiilor suport pentru proiecte: cercetări și analize de impact, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize economico-financiare
 • Elaborarea proiectului de finanțare (cererea de finanțare și anexele prevăzute în ghidul solicitantului)
 • Externalizarea serviciilor de consultanță: avantaje, dezavantaje, selecția și contractarea consultanților, repere majore ale contractului de consultanță
 • Selecția partenerilor pentru implementarea proiectului. Elaborarea metologiei de selecție
 • Utilizarea sistemului informatic MySMIS2014 –   aspecte practice. Completarea și depunerea cererilor de finanțare on-line. Diseminarea unor cazuri operaționale în utilizarea sistemului
 • Contractarea proiectelor: analiza unor definiții și clauze comune ale contractelor de finanțare
 • Implementarea proiectelor: identificarea și realizarea proceselor specifice pentru achiziții, plăți, monitorizare, managementul riscului, comunicare etc.
 • Mecanisme financiare pentru implementarea proiectelor. Gestiunea fluxului de numerar, mecanismul cererilor de rambursare și al cererilor de plată
 • Monitorizarea implementării proiectului, proceduri de modificare a prevederilor contractuale
 • Promovarea și publicitatea în cadrul proiectelor. Principii, reguli și instrumente specifice pentru programele operaționale
 • Furnizarea informațiilor și gestiunea responsabilităților în procedurile de audit specifice proiectelor europene
 • Închiderea proiectului, încheierea contractelor și transferul de responsabilitate pentru exploatarea proiectului
 • Analiza de sustenabilitate și de impact a proiectului
 • Atragerea și implementarea proiectelor pentru e-administrație, e-sănătate, e-specializare/ e-learning. Analiza unor studii de caz și proiecte implementate cu succes
 • Evaluarea performanțelor echipei de proiect. Adaptarea resurselor umane la cerințele proiectelor. Definirea KPI (specific pentru proiecte)
 • Analiza sistemului de nevoi privind dezvoltarea profesională și personală a managerului de proiect și a echipei
 • Stabilirea planului de comunicare/ colaborare în proiect: modalități, responsabilități, analiza unor greșeli frecvente în comunicare. Networking pentru transfer de  informații și expertiză
 • Change Management – principiu fundamental în gândire și acțiune
 • Knowledge Management – împărtășirea cunoașterii (experiențe, expertiză, leadership), acces, creare, dobândire, transfer, arhivare, instrumente
 • Metodologia valorificării cunoașterii acumulate, a reținerii cunoașterii în organizație, motivarea echipei pentru împărtășirea cunoașterii, crearea Communities of Practice (CoP) pentru managementul de proiecte
 • Managementul conflictelor în proiecte
 • Studii de caz, analiza unor “greșeli frecvente” în proiecte etc.

Tematică

 • Elaborarea și implementarea politicilor publice naționale și corelarea cu politicile publice ale UE
 • Instrumente de analiză a situației curente dintr-o autoritatea/instituție publică
 • Dezvoltarea, monitorizarea și actualizarea strategiei și a planului de acțiuni aferent acesteia
 • Implementarea strategiei și a planului de acțiuni într-o autoritate/instituție publică
 • Utilizarea managementului riscurilor ca premisă pentru planificarea strategică și cea operațională.
 • Utilizarea standardelor de cost
 • Modalitățile eficiente de comunicare în contextul organizațional
 • Tehnici de negociere și persuasiune
 • Modalitățile eficiente la acordarea feedback-ului
 • Participarea la luarea deciziilor: evaluarea comunitară, identificarea părților interesate, analiza părților interesate
 • Finanțe publice locale: Constituirea bugetului local; Echilibrul bugetar; Eficiența cheltuielilor publice; Taxe și impozite locale
 • Administrarea patrimoniului. Parteneriatul public privat

Tematică

 • Elaborarea planurilor/strategiilor proprii de dezvoltare a serviciilor sociale.
 • Implicarea și responsabilitățile legale ale autorităților administrației publice locale privind planificarea, înființarea și organizarea de servicii sociale la nivelul comunității.
 • Realizarea evaluării nevoilor sociale de la nivelul comunității, identificarea categoriilor de persoane/familii vulnerabile, analiza și prioritizarea gradului de risc.
 • Identificarea situațiilor de risc de excluziune socială în care se pot afla persoane/familii care domiciliază în comunitatea respectivă.
 • Estimarea resurselor umane și economico-financiare necesare asigurării sustenabilității serviciilor sociale.
 • Utilizarea eficientă a resurselor umane existente la nivelul primăriei pentru realizarea atribuțiilor ce le revin atât în ce privește serviciile sociale, cât și beneficiile de asistență socială.
 • Consultarea și implicarea comunității în derularea și implementarea măsurilor de asistență socială.
 • Colaborarea cu alte unități administrativ teritoriale pentru dezvoltarea de servicii sociale (parteneriate, convenții de colaborare).
 • Mandatarea ONG-urilor de a acorda servicii sociale în comunitatea respectivă și cofinanțarea acestora din bugetul local.
 • Realizarea unor evaluări corecte a situației socio-economice a persoanelor/familiilor care solicită dreptul la beneficii de asistență socială.
 • Monitorizarea îndeplinirii/menținerii condițiilor de eligibilitate care au condus la acordarea dreptului la beneficii de asistență socială (venit minim garantat, alocații familiale, ajutoare de căldură, indemnizații pentru persoanele cu dizabilități etc.)
 • Utilizarea fondurilor existente în bugetul propriu pentru intervenții de urgență (ajutoare comunitare etc.).
 • Comunicarea cu beneficiarii de asistența socială din comunitate

Tematică

 • Definirea și înțelegerea conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat
 • H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
 • Performanță în administrația publică/capacitate administrativă
 • Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public
 • Managementul prin comparație sau benchmarking
 • Managementul prin obiective
 • Managementul prin bugete
 • Managementul prin proiecte
 • Managementul programelor de dezvoltare comunitară
 • Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
 • Etapele modelului procesual
 • Stabilirea agendei
 • Formularea alternativelor
 • Decizia
 • Implementarea politicilor
 • Evaluarea politicilor publice
 • Erori de evaluare
 • Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel European
 • Evaluarea politicilor publice în România
 • Analiza de politici publice
 • Calitate și managementul calității în administrația publică. Concepte și terminologie
 • Principiile managementului calității
 • Cerințele standardului ISO 9001:2015
 • Abordarea procesuală în administrația publică. Harta procesuală
 • Leadership în administrația publică
 • Planificarea calității – instrumente și tehnici
 • Etapele implementării unui sistem de management al calității
 • Managementul informațiilor documentate
 • Managementul proceselor cheie în administrația publică
 • Îmbunătățirea calității serviciilor publice – dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire; tehnici și instrumente
 • Costurile calității
 • Procesul de comunicare în administrația publică. Strategii de comunicare. Tehnici de soluționare a conflictului

Tematică

 • Conceptul de calitate
 • Rolul și importanța calității în administrația publică
 • Principiile de management al calității
 • Bune practici de management al calității
 • Valori de bază, viziunea și misiunea administrației publice
 • Analiza și evaluarea impactului factorilor interni asupra strategiei prin metoda MEFI
 • Stabilirea obiectivelor și a planului de realizare a acestora
 • Stabilirea responsabilităților 
 • Gândirea bazată pe risc
 • Contractarea ca strategie calitativă
 • Comunicarea internă/externă
 • Metode de evaluare a performanței
 • Îmbunătățirea: acțiune corectivă/ acțiuni de îmbunătățire continuă
 • Motivare nonfinanciară

Tematică

 • Înțelegerea rolului pe care managementul timpului îl are asupra performanței
 • Tactici pentru utilizarea eficientă a timpului
 • Managementul timpului: diagrama GANTT, diagrama rețelelor de activități, optimizarea duratei proiectului, evidențierea condiționalităților temporale ale proiectelor
 • Stabilirea obiectivelor profesionale. Formularea corectă a obiectivelor
 • Organizarea și prioritizarea activităților pentru creșterea eficienței
 • Abilitatea de a spune “nu”activităților neproductive
 • Identificarea hoților de timp (activitățile distractoare) și strategii pentru eliminarea acestora
 • Delegarea – cum să identifici sarcinile pe care le poți delega și cum să faci acest lucru
 • Stresul la locul de muncă
 • Tehnici eficiente de gestionare a stresului
 • Identificarea strategiei de coping și adaptare la stres
 • Sursele și fazele stresului. Tipologii de stres
 • Resurse personale de a face față la factorii de stres (stil de gândire și interpretare)
 • Tehnici de evaluare a nivelului de stres
 • Metode și tehnici de prevenire, reducere și combatere a stresului
 • Utilizarea sistemelor informatice și a noilor tehnologii pentru gestionarea fluxului de documente

Tematică

 • Managementul informațiilor documentate
 • Managementul proceselor cheie în administrația publică
 • Îmbunătățirea calității serviciilor publice – dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire; tehnici și instrumente
 • Costurile calității
 • Procesul de comunicare în administrația publică. Strategii de comunicare. Tehnici de soluționare a conflictului
 • Management public modern. Strategii de dezvoltare organizațională
 • Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice – CAF. Autoevaluare instituțională
 • Performanța în sectorul public și managementul performanțelor
 • Managementul prin obiective. Managementul obiectivelor
 • Monitorizarea performanței. Indicatorii de performanță
 • Triunghiul performanței. Performanța instituțională versus performanța individuală. Coordonarea și monitorizarea performanțelor. Procesul de evaluare și standarde de performanță
 • Managementul schimbării organizaționale
 • Sistem de management integrat în sectorul public

Tematică

 • Structura organizatorică a instituțiilor și autorităților publice
 • Completarea și avizarea statului de personal
 • Organizare și reorganizare instituțională
 • Recrutarea și selecția în administrația publică
 • Interviul de recrutare. Selecția candidaților
 • Numirea pe post. Integrare în organizație
 • Evaluarea personalului plătit din fonduri publice
 • Abordarea performanței slabe
 • Managementul carierei funcționarului public
 • Formare și dezvoltarea funcționarilor publici
 • Motivarea în funcția publică
 • Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de muncă și raportul de serviciu
 • Actul administrativ de numire pe post și C.I.M.. Emitere, încheiere, modificare, suspendare și încetare
 • Registrul general de evidență a salariaților
 • Structura autorităților și instituțiilor publice. Stabilirea funcțiilor publice
 • Reorganizarea instituției publice. Transformarea posturilor contractuale în funcții publice
 • Aspecte juridice privind recrutarea și selecția funcționarilor publici. Promovarea funcționarilor publici
 • Mobilitatea personalului. Dosarul profesional. Aspecte juridice privind evaluarea performanțelor
 • Abateri disciplinare. Comisia de disciplină. Actul administrativ de  sancționare
 • Proceduri operaționale – “Etica la locul de muncă”
 • Standard ocupațional – Consiliul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru
 • Plan măsuri de integritate în instituție

Tematică

 • Structura organizatorică a instituțiilor și autorităților publice
 • Completarea și avizarea statului de personal
 • Organizare și reorganizare instituțională
 • Recrutarea și selecția în administrația publică
 • Interviul de recrutare. Selecția candidaților
 • Numirea pe post. Integrare în organizație
 • Evaluarea personalului plătit din fonduri publice
 • Abordarea performanței slabe
 • Managementul carierei funcționarului public
 • Formare și dezvoltarea funcționarilor publici
 • Motivarea în funcția publică
 • Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de muncă și raportul de serviciu
 • Actul administrativ de numire pe post și C.I.M.. Emitere, încheiere, modificare, suspendare și încetare
 • Registrul general de evidență a salariaților
 • Structura autorităților și instituțiilor publice. Stabilirea funcțiilor publice
 • Reorganizarea instituției publice. Transformarea posturilor contractuale în funcții publice
 • Aspecte juridice privind recrutarea și selecția funcționarilor publici. Promovarea funcționarilor publici
 • Mobilitatea personalului. Dosarul profesional. Aspecte juridice privind evaluarea performanțelor
 • Abateri disciplinare. Comisia de disciplină. Actul administrativ de  sancționare
 • Proceduri operaționale – “Etica la locul de muncă”
 • Standard ocupațional – Consiliul de etică. Misiune, atribuții, principii și instrumente de lucru
 • Plan măsuri de integritate în instituție
 • Reglementări și actualizări legislative privind managementul resurselor umane și salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • Cadrul legislativ referitor la numirea pe post, raportul de muncă și raportul de serviciu.
 • Actul administrativ de numire pe post și CIM. Emitere, încheiere, modificare, suspendare și încetare.
 • Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul plătit din fonduri publice/europene.
 • Registrul general de evidență a salariaților

Tematică

 • Schimbarea – definiții, principii, scop.
 • Tipuri de schimbare – nevoia de schimbare.
 • Diagnosticarea situației de schimbare.
 • Viziunea asupra procesului de reformă/schimbare în administrația publică.
 • Agenții schimbării, roluri și provocări.
 • Sursele schimbării. Necesitatea schimbării în contextual reformei în administrația publică. Constrângeri și provocări ale proceselor de schimbare.
 • Diagnosticarea situației de schimbare.
 • Analiza forțelor care acționează în contextul schimbării; analiza factorilor interesați.
 • Schimbarea și cultura organizației; schimbarea și structura organizației; schimbarea și individul.
 • Rezistența la schimbare – factorii care determină rezistența la schimbare; măști ale rezistenței, motive și modalități de abordare.
 • Obiective și strategii de schimbare; abordarea rezistenței la schimbare.
 • Importanța comunicării în contextul schimbării.
 • Implicațiile schimbării asupra dimensiunilor organizației și strategiile manageriale.

Tematică

 • Managementul documentelor în administrația publică
 • Norme, metode și practici de elaborare a documentelor în administrația publică
 • Proceduri de lucru specifice și circuitul documentelor în instituțiile publice
 • Clasificarea, arhivarea și securitatea documentelor
 • Gestionarea documentelor. Sistemul electronic de gestionare a documentelor
 • Bune practici și metode recomandate în ceea ce privește managementul documentelor
 • Gestionarea documentelor și strategia de comunicare a unei organizații publice
 • Proceduri de lucru, obligații legale şi regimul sancțiunilor
 • Elemente de bază a activității de arhivare: redactarea nomenclatorului arhivistic; gestionarea fondului documentar; prelucrarea documentelor; utilizarea informațiilor din documente; conservarea arhivei în depozit; aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor; aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Specificitatea arhivării şi gestiunii documentelor în instituțiile publice
 • Crearea şi clasificarea documentelor, procedurile de lucru şi circuitul documentelor pentru fiecare organizaţie în parte, aplicaţii practice
 • Entitățile care au obligații speciale și modul de păstrare și arhivare a documentelor; obligaţia legală începând cu anul 2016, privind documentele care pot fi arhivate atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic; păstrarea, arhivarea şi casarea documentelor pe hârtie
 • Particularităţi şi obligaţii ale operatorilor economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice
 • Obligaţii în relaţia cu Fiscul privind documentele și datele arhivate în format electronic
 • Termene de păstrare a documentelor; obligaţiile legale şi răspunderea juridică privind gestionarea documentelor pe suport de hârtie
 • Regimul juridic aplicabil documentelor arhivate electronic, al creării unei arhive electronice (Document management system – DMS)
 • Regimul juridic al arhivării şi păstrării registrelor şi a documentelor financiar-contabile etc. Spaţiile unde pot fi păstrate actele financiar-contabile
 • Pregătirea documentelor pentru arhivare electronică, gestiunea lor; obligaţii prevăzute de art.109, din Codul de procedură fiscală
 • Circuitul și furnizarea documentelor în format electronic pentru arhivarea electronică; crearea arhivei electronice, tehnicile şi etapele arhivării electronice, întocmirea/ modificarea nomenclatorului arhivistic; obligaţiile furnizorului de servicii de arhivare electronică
 • Consultarea arhivei electronice – selectarea dreptului de acces, eliberarea copiilor, certificatelor şi extraselor; eficienţa utilizării arhivării electronice
 • Sistemul de căutări şi raportări al DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM – DMS; obligaţiile legale şi răspunderea privind gestionarea informatică a documentelor; avantaje şi argumente pentru utilizarea DMS; fluxuri de documente
 • Implementarea normelor GDPR şi activitatea de arhivare
 • Soluții şi recomandări practice privind recuperarea şi salvarea arhivei în caz de necesitate
 • Securitatea datelor ca parte a sistemului de management al securităţii, semnătura digitală
 • Sancțiuni, răspunderi şi obligaţii legale ale compartimentelor de specialitate, precum şi în nume personal; amenzile prevăzute de legiuitor
 • Gestionarea documentelor şi managementul modern al organizaţiei: răspundere, control şi evaluare managerială
 • Baza juridică a materiei: Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015, valabil şi în 2020; Gestiunea și protecția bazelor de date conform noului GDPR aplicabil începând cu 2018, cu toate modificarile la zi; Legea nr. 16/1996 republicată în 2014 privind activitatea de arhivă; Legea nr. 31/1990 despre arhivarea documentelor justificative şi contabile, completată şi modificată; Norme privind arhivarea și păstrarea registrelor aprobate prin OMFP nr. 2634/2015, valabile în 2020

Tematică

 • Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ
 • Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică, antreprenotriat public, parteneriat public-privat
 • G. nr. 909/ 2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
 • Hotărârea Guvernului nr. 775/ 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
 • G. nr. 870/ 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale
 • Hotărârea nr. 1361/ 2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului
 • Studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice)
 • G. nr. 561/ 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și altor documente, în vederea adoptării/ aprobării
 • Noul management public
 • Performanță în administrația publică/ capacitate administrativă
 • Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public
 • Managementul prin comparație sau benchmarking
 • Managementul prin obiective
 • Managementul prin bugete
 • Managementul prin proiecte
 • Managementul programelor de dezvoltare comunitară
 • Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
 • Etapele modelului procesual
 • Stabilirea agendei
 • Formularea alternativelor
 • Decizia
 • Implementarea politicilor
 • Evaluarea politicilor publice
 • Erori de evaluare
 • Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel european
 • Evaluarea politicilor publice în România

Tematică

 • Transpunerea unei politici publice în practică
 • Gândire strategică – politice europene, naționale
 • Pași în management strategic (fundamentare, analiză, proiectare)
 • Planul de acțiune. Instrumente de planificare
 • Formularea politicilor publice și analiza alternativelor
 • Scrierea unui document de politică publică – structură și argumentare
 • Implementarea și instrumentele politicilor publice
 • Consultarea și participarea publică
 • Monitorizarea și evaluarea politicilor publice, metode, avantaje și dezavantaje

Tematică

Planificare strategică

 • Elaboarea și implementarea politicilor naționale și corelarea cu politicile publice ale UE
 • Dezvoltarea, monitorizarea și actualizarea strategiei și a planului de acțiune aferent acesteia
 • Utilizarea eficientă a managementului riscurilor
 • Utilizarea standardelor de cost

Comunicare și participare la luarea deciziilor

 • Modalități eficiente de comunicare
 • Tehnici de negociere și persuasiune

Managementul resurselor publice locale

 • Finanțe publice locale
 • Administrarea patrimoniului
 • Parteneriatul public privat

Acțiunea administrativă – Componente și mijloace de acțiune

 • Regimul juridic al actelor și contractelor administrative
 • Administrarea bunurilor publice

Tematică

Impactul Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal asupra răspunderii civile; protecţia juridică a numelui şi a pseudonimului în reglementarea noului Cod Civil; alte reglementări legale

Principalele tipuri de date cu caracter personal şi clasificarea lor; legislaţie europeană şi naţională

Datele cu caracter personal şi principiul libertăţii contractuale; consimţământul pentru prelucrarea datelor personale; retragerea consimţământului

Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în domeniul protecţiei datelor: persoanele vizate, operatorul de date, persoanele împuternicite

Responsabilul/ofiţerul de protecţie a datelor, (DPO – Data Protection Officer): rol şi responsabilităţi, profil şi bune practici:

 • desemnare şi principii: desemnare obligatorie; desemnarea unui DPO extern; desemnarea DPO în domeniul public/în domeniul privat
 • semnificaţie practică privind: „Autoritate publică sau organism public”, „Activităţi principale”, „Pe scară largă”, „Monitorizarea periodică şi sistematică” „Monitorizarea conformității”, „Categorii speciale de date”
 • expertiza şi abilităţile responsabilului cu protecţia datelor
 • publicarea şi comunicarea datelor de contact ale responsabilului cu protecţia datelor
 • resursele necesare; instrucţiuni şi „îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor în mod independent”
 • demiterea sau sancţionarea DPO pentru neîndeplinirea sarcinilor sale; conflict de interese; demisia şi/sau demiterea DPO
 • sarcinile DPO; abordarea bazată pe risc; rolul DPO în păstrarea evidenţei
 • reguli de monitorizare a respectării RGPD
 • cooperarea cu autoritatea de supraveghere şi asumarea rolului de punct de contact

Managementul riscurilor şi al incidentelor:

 • evaluarea impactului asupra protecţiei datelor
 • măsuri de reducere a riscurilor în procesarea de date personale; îndatoririle operatorilor în cazul incidentelor de date

Corelarea principiilor de protecţie a datelor, cu prevederile Standardelor din cadrul Sistemului de Control Intern Managerial SCIM

Protecţia datelor cu caracter personal din perspectiva mediului IT

Exemple practice privind monitorizarea periodică şi sistematică a persoanelor vizate:

 • profilare şi scoring în evaluarea riscurilor (acordarea unui credit, stabilirea primelor de asigurare, prevenirea fraudelor, detectarea spălării banilor)
 • monitorizarea stării de sănătate prin intermediul dispozitivelor portabile; prelucrarea datelor pacienţilor în spital
 • prelucrarea datelor de conţinut, locaţie, trafic de către furnizorii de servicii de internet; prelucrarea datelor personale de către companii de asigurări; publicitate comportamentală

Regulamentul intern adaptat noilor condiții GDPR

Sarcini speciale ale responsabilului cu protecţia datelor, tehnici şi metode practice de:

 • informare şi consiliere a operatorului, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date
 • monitorizarea respectării Regulamentului, a legislaţiei naţionale şi europene sau de drept intern, referitoare la protecţia datelor
 • consilierea operatorului în realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi monitorizarea executării acesteia
 • cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere

Răspunderea juridică şi sancţiunile potenţiale la care se expun atât operatorii de date, cât și persoanele împuternicite de aceştia și pentru nerespectarea prevederilor RGPD

Tematică

 • Construirea capacității de selectare și utilizare corespunzătoare a metodelor, tehnicilor și instrumentelor din management pentru îmbunătățirea performanțelor serviciului public condus
 • Înțelegerea și aplicarea instrumentelor de management utilizate pentru planificarea, organizarea și controlul activităților entității publice
 • Dezvoltarea competențelor manageriale pentru gestionarea eficientă și cu maximă eficacitate a resurselor umane, financiare, materiale și informaționale
 • Dezvoltarea capacității de a înțelege și de a schimba sistemul organizațional
 • Îmbunătățirea managementului serviciilor publice electronice și a managementului securității cibernetice din administrația publică
 • Asigurarea unei orientări/ direcții instituției prin dezvoltarea valorilor, viziunii și a misiunii acesteia
 • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management, gestionarea schimbării și a performanței în instituție
 • Motivarea și sprijinirea angajaților instiuției și constituirea unui model de comportament pentru aceștia
 • Gestionarea relațiilor cu sfera politică și cu alți stakeholderi/ factori interesați pentru a asigura gestionarea adecvată a responsabilităților partajate
 • Elaborarea și implementarea politicilor publice naționale și corelarea cu politicile publice ale UE
 • Utilizarea Sistemului de Control Intern Managerial ca instrument de coordonare
 • Dezvoltarea, monitorizarea și actualizarea strategiei și a planului de acțiuni aferent acesteia
 • Implementarea strategiei și a planului de acțiuni în autoritate/ instituție publică
 • Planificarea, implementarea și revizuirea acțiunilor de modernizare și inovare
 • Utilizarea managementului riscurilor ca premisă pentru planificarea strategică și cea operațională
 • Instrumente pentru eficientizarea utilizării timpului de lucru
 • Instrumente anti-mită și anticorupție
 • Dezvoltarea și implementarea de parteneriate cheie
 • Dezvoltarea culturii organizaționale, a cadrului de etică și conduită, respectiv gestionarea proceselor și instrumentelor anti-mită și anti-corupție

Tematică

 • Urbanism
 • Reglementări juridice în domeniile urbanismului (Legea nr. 350/2001)
 • Atribuțiile administrației publice privind urbanismul
 • Documentațiile de urbanism – PUG + RLU, PUZ + RLU, PUD – baza legală pentru realizarea programelor de dezvoltare locală
 • Certificatul de urbanism și Autorizația de construire – conținut, rol
 • Natura juridică a Certificatului de urbanism și Autorizației de construire
 • PUZ pentru introducerea în intravilan a unor terenuri aflate în extravilan – domenii implicate: urbanism + fond funciar + cadastru + registrul + protecția mediului + taxe impozite)
 • Urbanismul și domeniile conexe – registrul agricol, cadastrul, fondul funciar, protecția mediului, taxe și impozite:
 • Registrul Agricol (RA)
 • Cadrul legislativ în domeniu RA (OG nr. 28/2008 și Legea nr. 57/2017)
 • Registrul Agricol – definire, organizare, rol
 • Organizare RA
 • Obligații, atribuții, responsabilități privind înscrierea/actualizarea, centralizarea și raportarea datelor
 • Documente necesare pentru înscrierea datelor în RA
 • Verificare + control RA
 • Importanța RA ca sursa de informații
 • Natura juridică a adeverinței după registrul agricol
 • RA – sursă de date pentru înfăptuirea unor politici în domeniul urbanistic
 • Cadastru
 • Cadrul legislativ în domeniu cadastrului (Legea 7/1996)
 • Instituțiile implicate în activitatea de cadastru
 • Aplicarea programului național de cadastru
 • Cadastru și carte funciară
 • Natura juridică a certificatului de edificare/extindere a construcției
 • Intabularea construcțiilor – documente necesare
 • Fondul funciar
 • Cadrul legislativ în domeniul fondului funciar (Legea18/1991)
 • Fondul funciar și destinația terenurilor
 • Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producție agricolă
 • Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a
 • terenurilor agricole situate în extravilan și a terenurilor silvice
 • Introducerea în intravilanul UAT a terenurilor agricole situate în extravilan
 • Protecția mediului și Urbanismul
 • Procedurile de mediu privind avizarea documentațiilor de urbanism și a proiectelor publice și private
 • Realizarea evaluării de mediu pentru planuri și programe, conform HG 1076/2004
 • Evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, conform Legii nr. 292/2018
 • Taxe și impozite
 • Cadrul legal pentru declarare – impozitare construcții (Codul fiscal)
 • Documente necesare pentru declarare – impozitare construcții
 • Impozitarea construcțiilor realizate fără autorizație de construire
 • Impozitarea construcții nefinalizate
 • Exemplificări, chestionare, spețe, studii de caz.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la 0722 456 496 sau pe email la adresa office@okservice.ro.