Financiar Buget si Contabilitate Publica

Tematică

 • Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2020. Dezbateri privind legislația în domeniu
 • Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019
 • Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug
 • Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug
 • Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal
 • Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice
 • Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței
 • Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale
 • Legea nr. 13/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fical-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)
 • Legea nr. 30/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/ 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative
 • HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la instituțiile publice
 • Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile pubblice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
 • Prevederi legale și etapele care preced încheierea exercițiului financiar

 • Structura formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilorreale supuse inventarierii
 • Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și de instrucțiuni de aplicare ale acestora
 • Implementarea și stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/ 2017
 • Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/ 2017
 • Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabirea rezultatului patrimonial pentru: instituții finanțate de la bugetul de stat, local asigurări, instituții finanțate integral/ parțial din venituri proprii
 • Repartizarea   profitului  la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome
 • Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare
 • Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS
 • ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi
 • Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG

 • Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare
 • Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor
 • Contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei
 • Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019
 • Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi
 • Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare
 • Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
 • Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
 • Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative
 • Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.
 • Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile
 • Modele privind elaborarea procedurilor contabile
 • Aplicații practice şi studii de caz

CALENDAR

BVC 2023
  09 – 12 februarie 2023
  Poiana Brașov, Hotel Rizzo Boutique/Hotel Piatra Mare
și online

Contabilitate, Finanțe și Control Financiar Preventiv
  16 – 19 martie 2023
  Sinaia, Hotel Rina Sinaia
și online

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: