Tematică

Norme metodologice generale referitorare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea în control financiar preventiv propriu.Program Controlul Financiar Preventiv

Codul Fiscal, reguli practice cu privire la tratamentul fiscal în contextul economic actual.

NOUTĂȚI, DEZBATERI ȘI ANALIZĂ PRACTICĂ privind:

Ordin nr.103/2019 privind modificarea și completarea OMFP nr.923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de CFP propriu.

Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare.

Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată.

Ordonanțarea cheltuielilor.

Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice.

Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse CFP; lista actelor normatice cuprinse în Cadrul general.

Conținutul RAPORT-ului privind activitatea de CFP: Operațiunile supuse vizei de control financiar preventiv; Sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză; Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate de propria răspundere a conducătorului entității publice.

RISCURI ASOCIATE PROCEDURII DE CONTROL PRIVIND OPERAȚIUNILE PREZENTATE LA VIZĂ; NOTA DE RESTITUIRE; REFUZUL DE VIZĂ
 • Analiză și soluții în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de CFP.
 • Raportări privind CFP propriu; răspunderea juridică a persoanei care exercită CFP propriu; conflictul de interese administrativ și penal.
 • Aspecte practice privind condițiile pentru numirea persoanelor care exercită CFP.
 • Practica procedurii operaționale privind organizarea și exercitarea CFP.

ELABORAREA PRACTICĂ A LISTELOR DE VERIFICARE, specifice operațiunilor CFP, inclusiv:

 • Contractul/comanda de achiziții publice (verificările efectuate de CFP pentru: programul anual al achizițiilor publice, anunțuri, documentația de atribuire, activitatea comisiei de evaluare, raportul procedurii etc.).
 • Deplasări interne/externe, ordonanțare, plată personal etc.

ASPECTE SPECIFICE FIECĂREI ENTITĂȚI privind:

 • Efectuarea CFP asupra angajamentelor bugetare; efectuarea CFP asupra concesionării/ închirierii de bunuri aparținând domeniului public; efectuarea CFP asupra proiectelor de angajamente legale.
 • Răspunderea persoanelor cu atribuții de CFP și a conducătorului entității.
RAPORTĂRI PRIVIND SISTEMUL DE CONTROL INTERN
 • Decizia managerului entității privind elaborarea, implementarea, dezvoltarea și actualizarea SCIM și a procedurilor pe domenii și activități; model practic privind elaborarea programului de control, pe standarde.
 • Definirea obiectivelor organizației astfel încât să corespundă pachetului de cerințe SMART; analiză și aplicabilitate privind indicatorii de performanță.
 • Managementul riscului; elaborarea registrului riscurilor; aplicație privind procedura de sistem “Managemetul riscului”.
 • Evaluarea modului de implementare a controlului intern; raportarea semestrială/anuală privind stadiul implementării, dezvoltării și rezultatele înregistrate în SCIM; elaborarea situației sintetice a rezultatelor autoevaluării.

CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE(CFG), CA PARTE A SISTEMULUI DE CONTROL INTERN:

 • Practica exercitării CFG: controlul ex-ante, controlul ex-post, controlul exhaustiv și controlul prin sondaj; aplicații și studii de caz.
 • Raportarea activității de CFG; răspunderea juridică; constatarea și recuperarea prejudiciilor.
 • Elaborarea ckecklist-urilor de control uzuale în activitatea de control financiar de gestiune – pregătirea activităților de control.

Ordin nr. 62/2020 privind aprobarea atribuțiilor de detaliu, fluxuLUI informațional și metodologiei de lucru în activitatea de inspecție desfășurată în baza prevederilor OG nr. 199/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, publicat în M Of. nr. 121 din 17 februarie 2020.

CALENDAR

Control Financiar Preventiv – Control Financiar de Gestiune
  05 – 07 aprilie 2023
ONLINE

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: