Tematică

 • Patrimoniu, Proprietate publică a statului și a UAT
 • Acte și contracte publice
 • Darea în administrare a bunurilor proprietate publică
 • Concesionarea
 • Darea în folosință gratuită a bunurilor
 • Exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a UAT
 • Trecerea bunurilor în domeniul privat
 • Conceptul de investiție Cadrul legislativ specific. Clasificarea investițiilor
 • Investițiile și conceptul de dezvoltare durabilă
 • Strategiile naționale  și influența lor asupra procesului investițional
 • Strategiile sectoriale și influența acestora asupra procesului investițional
 • Planul de dezvoltare regională  2014-2020
 • Cadrul Strategic Național de Referință
 • Politici sectoriale de investiții
 • Politici de investiții în amenajarea teritoriului
 • Politici de investiții pentru dezvoltarea regională
 • Politici de investiții pentru dezvoltarea urbană
 • Politici de finanțare a programelor de investiții în infrastructură
 • Domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. Regimul juridic al acestor  bunuri. Inventarul bunurilor din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale
 • Autorizarea executării/ desființării construcțiilor/ lucrărilor
 • Conținutul – cadru al studiului de prefezabilitate, fezabilitate – documentației de avizare a lucrărilor de intervenții
 • Conținutul – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente investițiilor publice
 • Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de   investiții și lucrări de intervenții
 • Criterii de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice
 • Active fixe corporale, necorporale și în curs de execuție – evaluare inițială, cheltuieli ulterioare, reevaluare, amortizare, ajustări pentru depreciere, declasare/ scoatere din funcțiune în vederea casării
 • Stabilirea valorii juste pentru activele fixe corporale care au durată normală de utilizare expirată
 • Stocuri – evaluarea inițială, evaluarea la ieșirea din gestiune, ajustări pentru depreciere
 • Conducerea patrimoniului. Valorificarea rezultatelor inventarierii
 • Programul anual al achizițiilor publice și actualizarea acestuia. Atribuirea contractelor de achiziție publică
 • Derularea contractelor de achiziție publică. Contracte de leasing
 • Activitatea gestionării. Regulamentul operațional de casă
 • Transmiterea fără plată. Valorificarea materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolării sau dezmembrării activelor fixe corporale
 • Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționarea a mijloacelor fixe
 • Controlul financiar preventiv exercitat asupra celor 4 faze ale execuției bugetare a cheltuielilor
 • Gestiunea parcului auto. Întocmirea foilor de parcurs. Justificarea consumului de carburant
 • Limitele admise de perisabilitate la mărfuri

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: