Audit public intern in sistem de cooperare

Tematică

MODUL I. PARTICULARITĂȚI PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎNSISTEM DE COOPERARE

1. Auditul public intern: definitie, scop, autoritate, responsabilitate. Obiectivele activității de audit public intern.

2. Sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern.

2.1. Condiţiile şi termenii cooperării. Principiile cooperării.

2.2. Criteriile care stau la baza constituirii compartimentului de audit public intern în sistem de cooperare.

2.3. Modalitatea de intrare în cooperare. Rolul autorității deliberative și cel al autorității executive.

2.4. Structurile care sunt implicate în sistemul de cooperare, cu atribuţii în organizarea şi exercitarea în comun a funcţiei de audit intern în entităţile publice locale. Atribuții.

3. Acordul de cooperare.

3.1. Conițiile intrării în cooperare.

3.2. Modelul-cadru al acordului de cooperare

3.3. Semnatarii acordului de cooperare și rolurile lor. Intrarea în vigoare a acordului de cooperare.

3.4. Modificarea acordului de cooperare

3.5. Încetarea acordului de cooperare sau ieșirea din cooperare.

3.6. Durata acordului de cooperare.

3.7. Drepturile şi obligaţiile entităţilor publice partenere

3.8. Drepturile și obligațiile structurilor asociative.

4. Rolul reprezentanţilor entităţilor publice partenere. Modalitatea de derulare a ședințelor de lucru.

5. Organizarea compartimentului de audit public intern în sistem de cooperare

5.1. Principii de organizare și subordonare. Reglementări specifice sistemului de cooperare.

5.2. Exercitarea uitului intern în sistem de cooperare la entitățile subordonate.

5.3. Selectarea și angajarea auditorilor.

5.4. Managementul financiar. Limitele implicării structurii de audit intern.

5.5. Dimensionarea structurii de audit public intern în sistem de cooperare. Interacțiunea cu președintele structurii asociative precum și cu reprezentanții entităților publice partenere.

6. Particularități privind planificarea, realizarea şi raportarea activităţii de audit public intern în sistem de cooperare.

6.1. Realizarea echitabilă a planificării.

6.2. Cerințe speciale și misiuni ad-hoc.

6.3. Obligațiile conducătorului entităţii publice partenere unde se realizează misiunea de audit

6.4. Raportarea rezultatelor misiunii

6.5. Raportarea iregularităților

6.6. Raportarea recomandărilor neînsușite

6.7. Raportarea anuala.

7. Confidenţialitatea rezultatelor activității de audit public intern în sistem de cooperare. Prevederi specifice.

8. Finanţarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de sistemul de cooperare. Modalitatea de raportare a cheltuielilor.

MODUL II. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE AUDIT PUBLIC INTERN

9. Carta auditului public intern. Elaborare, aprobare și comunicare

10. Independență și obiectivitate.

11. Organizarea auditului intern la nivelul entităţilor publice

11.1. Entitățile publice care trebuie să organizeze audit public intern. Excepții.

11.2. Persoana responsabilă cu organizarea auditului public intern. Cerințe minime de organizare. Modalități legale de organizare pentru ordonatorii principali de credite și pentru entitățile subordonate. Modalitatea de luare a deciziilor privind organizarea auditului. Organul de conducere colectivă.

11.3. Atribuţiile compartimentului de audit public intern.

11.3.1. Normele metodologice proprii: elaborarea și obținerea avizării. Modalități de avizare. Termene. Excepții. Contravenții și sancțiuni.

11.3.2. Planificarea anuală și multianuală, Dimensionarea structurii de audit intern. Erori frecvente. Exemple și studii de caz.

11.3.3. Evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale entităţii publice

11.3.4. Acoperirea sferei de audit: definiția sferei de audit, identificarea ei și utilizarea în planificare. Periodicitatea în auditare. Resursele de audit

11.3.5. Raportarea recomandărilor neînsușite

11.3.6. Raportarea anuală către UCAAPI sau către organul ierarhic superior

11.3.7. Raportarea iregularităților

11.3.8. Evaluarea structurilor de audit public intern pentru care are rolul de organ ierarhic superior

11.4. Numirea, respectiv destituirea şefului compartimentului de audit public intern. Erori frecvente. Contravenții și sancțiuni.

11.5. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni. Erori frecvente. Contravenții și sancțiuni.

12. Codul privind conduita etică a auditorului intern

13. Competenţa şi conştiinţa profesională. Pregătirea profesională continuă.

14. Evaluarea activității de audit public intern

15. Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern

MODUL III. DESFĂȘURAREA MISIUNILOR DE ASIGURARE

16. Prezentarea misiunilor de asigurare: regularitate/conformitate, sistem, performanță

17. Explicarea metodologiei de derulare a misiunilor de asigurare

17.1. Detalierea noțiunilor de: etapă, procedură, document.

17.2. Ordinul de serviciu: explicarea modului de emitere a ordinului de serviciu, încadrarea lui în cronologia misiunii de audit, explicarea modului de completare a ordinului de serviciu, modificarea ordinului de serviciu. Erori frecvente referitoare la ordinul de serviciu. Exemple practice. Studii de caz.

17.3. Declarația de independență: formatul declarației, modalitatea de emitere, semnatarii declarației, încadrarea declarației în cronologia misiunii de audit intern. Erori frecvente în elaborarea declarației. Posibile incompatibilități și modalitățile lor de soluționare. Exemple practice. Studii de caz.

17.4. Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern. Conținutul notificării și destinatarul acesteia. Încadrarea declarației în cronologia misiunii de audit intern. Amânarea sau decalarea misiunii de audit intern. Procedura de obținere a amânării misiunii de către structura auditată. Exemple practice. Studii de caz.

17.5. Dechiderea misiunii de audit intern. Ședința de deschidere: participanti, mod de organizare, locul desfășurării, ordinea de zi. Modul de documentare a ședinței de deschidere. Responsabili. Exemple practice. Studii de caz.

17.6. Constituirea sau actualizarea dosarului permanent. Definiția dosarului permanent, rolul acestuia și modul de utilizare de către structura de audit public intern. Rolul chestionarului de luare la cunoștință. Erori frecvente. Exemplu de dosar permanent.

17.7. Prelucrarea şi documentarea informaţiilor. Rolul prelucrării informațiilor, modul de documentare. Studiul preliminar: rolul acestuia și modalitatea de utilizare în cadrul misiunii de audit intern.

17.8. Stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern

17.8.1. Analiza riscului. Scopul analizei de risc. Definiția riscului, categorii de riscuri, componentele riscului, identificarea riscurilor, măsurarea riscurilor. Etapele procesului de analiză a riscurilor. Documentarea activității de analiză a riscurilor. Erori frecvente.

17.8.2. Evaluarea iniţială a controlului intern şi stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern. Modul de utilizare al chestionarului de control intern. Stabilirea criteriilor de evaluare a controlului intern. Stabilirea obiectivelor misiunii. Documentarea activității.

17.9. Programul misiunii de audit public intern. Rolul programului, conținut, responsabili, utilizare. Erori frecvente. Studii de caz.

17.10. Colectarea şi analiza probelor de audit. Tehnici utilizate pentru colectarea interpretarea și analiza probelor de audit public intern. Instrumente de audit intern. Exemple și studii de caz.

17.11. Efectuarea testărilor şi formularea constatărilor. Modalitatea de testare și de documentare a testărilor. Abordarea logică și sistematică a testării. Tipuri de teste.

17.12. Analiza problemelor şi formularea recomandărilor. Elaborarea fişei de identificare şi analiză a problemei. Comunicarea FIAP și a constatărilor pe parcursul misiunii de audit. Semnatarii documentului.

17.13. Analiza şi raportarea iregularităţilor. Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor: modalitate de întocmire, termene de comunicare, destinatari, responsabilități în valorificare. Exemple și studii de caz.

17.14. Constituirea dosarului de audit public intern. Responsabil, conținut, termene de arhivare.

17.15. Închiderea misiunii de audit public intern. Ședința de închidere: modalitate de organizare, aspecte discutate, participanți. Erori frecvente.

17.16. Elaborarea proiectului raportului de audit public intern. Cerințe legale și principii privind emiterea proiectului. Structura proiectului de raport. Transmiterea proiectului raportului de audit public intern. Acceptul tacit, acceptarea raportului, ședința de conciliere.

17.17. Elaborarea raportului de audit. Modalitate de elaborare. Diferențele dintre proiectul de raport și raportul de audit. Difuzarea raportului de audit public intern.

17.18. Supervizarea misiunii de audit public intern. Rol și mod de realizare. Responsabili.

17.19. Urmărirea recomandărilor. Responsabilitatea structurii auditate. Responsabilitatea structurii de audit. Mod de realizare. Periodicitate.

18. Prezentarea misiunilor de consiliere: consultanţa propriu-zisă, facilitarea înţelegerii, formarea şi perfecţionarea profesională

19. Organizarea și desfășurarea activității de consiliere

19.1. Misiuni de consiliere formalizate: modalități de derulare și de prezentare a rezultatelor. Schema misiunii. Metodologia specifică elaborată de UCAAPI.

19.2. Misiuni de consiliere cu caracter informal: modalități de derulare și de prezentare a rezultatelor

19.3. Misiuni de consiliere pentru situaţii excepţionale: modalități de derulare și de prezentare a rezultatelor

20. Prezentarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern. Derularea şi realizarea misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern. Metodologia de derulare a misiunilor de evaluare a activităţii de audit public intern.

Studii de caz

CALENDAR

Acest curs face parte din portofoliu și este disponibil la cerere.

Ne puteți contacta la:

+4 0722 456 496
office@okservice.ro

sau completați formularul de contact: