OK Service Corporation (denumită în continuare “OKSC” sau “noi”) furnizează conținut propriu pe acest site web, sub rezerva Termenilor și Condițiilor mai jos prezentate, care se aplică întregului conținut disponibil sub numele de domeniu “okservice.ro” sau orice alias de nume de domeniu cu același conținut. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Prin accesarea și utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu termenii și condițiile menționate mai jos. Pentru explicații cu privire la colectarea, utilizarea și stocarea de informații de la utilizatori, vă rugăm să citiți politica noastră privind protecția datelor personale. Acest document nu acoperă termenii și condițiile valabile pentru înscrierile la cursurile, seminariile, evenimentele sau alte programe educaționale ale OKSC, care sunt detaliate în documente separate.

1. Proprietatea intelectuală

Întreg conținutul acestui site web, inclusiv textul, imaginile statice și animate, bazele de date, programele, etc., sunt proprietatea exclusivă a OKSC sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de dreptul de autor internațional și de alte legi de proprietate intelectuală. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres de catre OKSC, sunt rezervate.

2. Utilizarea conținutului acestui site web

În scopul de a accesa, afișa și a descărca în vederea tipăririi unui document publicat pe acest site web, OKSC vă acordă o licență non-exclusivă,
non-transferabilă, pentru o durată nedeterminată, revocabilă în orice moment fără o motivație, pentru un singur computer, strict pentru uz personal sau pentru uz intern de afaceri, cu condiția să nu modificați respectivul document în niciun fel, și să păstrați toate mențiunile privind drepturile de autor existente pe acesta. Nu puteți reproduce, modifica, distribui, transmite, publica sau dezvălui conținut de pe acest site web, fără consimțământul prealabil scris al OKSC.

3. Postările utilizatorilor

În situația în care alegeți să publicați (postați) pe acest site web, dumneavoastră confirmați că sunteți de acord și garantați că OKSC va fi deținătorul acelor informații și va avea dreptul nerestricționat de a le utiliza, publica și exploata. Pentru informații suplimentare cu privire la natura informațiilor personale colectate și la protecția și utilizarea acestora, vă rugăm să consultați politica OKSC privind protecția datelor personale.

4. Site-uri web terță parte

Acest site web oferă link-uri către site-uri web terțe pentru a fi utilizate la discreția dumneavoastră. OKSC nu are nicio responsabilitate pentru conținutul, termenii de utilizare sau politicile de confidențialitate ale site-urilor web terțe.

5. Codul de acces personal

Numai utilizatorii site-ului care au un cod de acces personal și confidențial furnizat de OKSC sunt autorizați să utilizeze zonele restricționate ale acestui site web. Sunteți responsabil pentru utilizarea site-ului în conformitate cu prezentul document. Trebuie să vă asigurați că nicio altă persoană nu are acces la acest site web. În cazul în care aveți cunoștințe despre o altă persoană care accesează zonele restricționate ale site-ului, veți aduce imediat frauda în atenția OKSC și veți confirma informația prin scrisoare recomandată. În cazul unui litigiu, sunteți de acord ca informațiile înregistrate pe serverele OKSC în ceea ce privește utilizarea site-ului și, în special, codurile de acces personal care vă sunt atribuite, să poată fi considerate ca dovezi concludente între părți.

6. Disclaimer

Toate informațiile furnizate în acest site web pot fi modificate fără preaviz. OKSC nu garantează că toate informațiile publicate sunt exacte, complete sau adecvate sau că au fost verificate de către OKSC. Orice informație furnizată în acest site web are un caracter orientativ. OKSC își declină orice responsabilitate cu privire la informațiile conținute în acest site web și orice responsabilitate care ar putea decurge din neglijență sau eroare, cu privire la aceste informații. OKSC nu garantează că acest site web va funcționa fără erori sau fără întreruperi.

7. Jurisdicția

Acest site web a fost creat în Romania. Orice litigiu legat de interpretarea sau executarea termenilor contractuali definiți în prezentul document se prezintă jurisdicției exclusive a tribunalelor din Romania.

Cu excepția cazului în care se menționează altfel, toate materialele publicate pe acest site web au drepturi de autor ce aparțin OKSC.

8. Termeni şi condiţii de participare la program

ZONA DE APLICARE

Termenii şi condiţiile următoare stabilesc relaţia contractuală între organizaţia plătitoare nominalizată în formularul de înscriere, participant/ participanţi şi SC OK Service Corporation SRL. Alţi termeni şi alte condiţii precum şi alte aranjamente şi/ regulamente nu au nicio validitate.

ÎNREGISTRARE / CONFIRMAREA ÎNREGISTRĂRII

Înregistrarea poate fi făcută prin e-mail, fax sau poştă. Înregistrarea este considerată ca acceptată şi legală dacă nu este respinsă de către OK Service Corporation în 3 (trei) zile calendaristice de la confirmarea înregistrării. Rezervările parţiale sunt valide doar pentru seminariile concepute în module.

SERVICII

Taxa de participare (alcătuită din taxa de instruire şi taxa servicii hoteliere) acoperă numai serviciile menţionate în invitaţie/ ofertă. OK Service Corporation are dreptul să înlocuiască vorbitorii/ lectorii şi să modifice programul cursului dacă şi când este necesar menţinând totodată natura per ansamblu a cursului. Ne rezervăm dreptul ca, din motive independente de voinţa noastră, să operăm modificări în conţinutul programului. Toţi participanţii înregistraţi vor fi înştiinţaţi în cazul în care cursul este anulat din cauza unei forţe majore, din motive ce ţin de vorbitori/ lectori, din motive ce ţin de locaţie sau din cauza neîntrunirii numărului minim de participanţi. Înştiinţarea privind anularea cursului se va emite nu mai târziu de 5 (cinci) zile înainte de începerea cursului. La fel ca şi în cazul rezervării ferme a biletului de avion, a cazării în cazul delegaţiei etc, plata serviciilor de formare şi a serviciilor hoteliere, pentru garantarea acestora, NU POATE FI CONSIDERATĂ PLATĂ ÎN AVANS ci PLATĂ DE GARANTARE. În caz contrar, furnizorul de servicii nu poate şi nu are obligaţia să asigure vreun serviciu.

MODALITĂŢI ŞI TERMENI DE PLATĂ

Plata taxei de participare se poate efectua în:

 LEI Cod IBAN RO12ROIN921800167436RO01 IDEA Bank Ploieşti
 LEI Cod IBAN RO05TREZ5215069XXX000794 Trezoreria Ploieşti

Plata taxei de participare se va face imediat, în baza facturii fiscale cu respectarea condiţiilor menţionate.

 sunt de acord să plătesc taxa de participare la program (alcătuită din taxa de instruire şi taxa servicii hoteliere) înscrisă pe factura fiscală până la data menţionată
 nu doresc servicii hoteliere

Taxa de participare la program este obligatorie şi poate fi reclamată ca parte a procesului de recuperare a cheltuielilor sau ca acţiune legală. În cazul lipsei plăţii până la data menţionată ca termen de plată, se percepe o penalitate de cel puţin 1%/zi din suma de plată. OK Service Corporation poate cere daune mai mari pentru întârzierea plăţii, dacă plata întârzie mai mult de 30 (treizeci) de zile calendaristice.
Plata se va face prin transfer bancar sau în numerar; plata cu cecuri nu va fi acceptată.

CONDIŢII DE RENUNŢARE/ ANULARE

În cazul renunţării după data limită de înscriere, solicitantul are responsabilitatea de a plăti totalitatea costurilor de participare în suma care rezultă din formularul de înscriere – contract.

În cazul neprezentării la program cât şi a lipsei de renunţare (în scris), solicitantul are responsabilitatea de a plăti totalitatea costurilor de participare care rezultă din documentul fiscal (factură) – contract. Lipsa plăţii nu înseamnă renunţarea la participarea la program.

Anularea trebuie exprimată în scris, respectând termenele menţionate în invitaţie/ ofertă. Anularea participării va suporta următoarele penalităţi:

  • Cu 15 zile calendaristice înainte de începerea programului: se va plăti 50% din taxa de participare
  • Anularea cu mai puţin de 7 zile calendaristice înainte de începerea cursului: se va plăti 100% din taxa de participare
  • O taxă nerambursabilă de 50 Lei este percepută la renunţarea în termen, până la data limită de înscriere
  • Serviciile contractate în cadrul ofertelor de tip „vânzare timpurie” nu sunt rambursabile

OK Service Corporation acceptă nominalizarea unui înlocuitor al participantului în cazul unei anulări de participare dacă înlocuitorul este înregistrat cu cel puţin 1 (una) zi lucrătoare înainte de începerea programului.

DREPTURI DE AUTOR

Toate drepturile decurgând din proprietatea intelectuală asupra cursurilor, modelelor, schiţelor, planşelor, precum şi a oricărui material scris, audio, video sau software folosit de OK Service Corporation, respectiv de partenerii săi, în procesul de învăţământ aparţine S.C. OK Service Corporation SRL respectiv partenerilor săi.
Este interzisă orice reproducere, de orice fel, prin orice mijloace, a materialelor menţionate anterior. În cazul în care participantul/ organizaţia plătitoare încalcă aceasta obligaţie, va răspunde în condiţiile legii nr 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
Utilizarea informaţiilor transmise de OK Service Corporation organizaţiei plătitoare sau /şi participantului cu prilejul instruirii în cadrul cursurilor urmate în temeiul prezentului contract, indiferent de modul de transmitere (susţineri orale sau pe orice suport material sau care care permite stocarea informaţiilor) şi indiferent de forma pe care o îmbracă (manuale, schiţe, tabele, studii de caz, modele, planşe, cursuri sau extrase de curs etc) se va face de către organizaţia plătitoare şi/sau participant numai în scopul punerii lor in practică în mod direct şi personal.
OK Service Corporation îşi rezervă toate drepturile.

ANGAJAMENT

Toate seminariile şi cursurile sunt pregătite şi prezentate de către vorbitori şi lectori calificaţi. OK Service Corporation nu acceptă nicio obligaţie privind actualizarea, corectitudinea şi gradul de completare al documentelor de seminar/ curs precum şi prezentarea seminarului/ cursului.

LEGI APLICABILE JURISDICŢIE

Toate cazurile vor fi guvernate şi construite în concordanţă cu legile din România. În situaţia în care una dintre părţi datorează celeilalte părţi o sumă de bani ce reprezintă o creanţă certă lichidă şi exigibilă, partea în drept poate recurge la procedura somaţiei de plată prevăzute de OG 5/2001. Notificarea transmisă de către o parte celeilalte părţi în vederea achitării de către aceasta din urmă a debitelor certe, lichide şi exigibile, necontestată motivat de îndată ce persoana îndreptăţită, face dovada suficientă şi necesară a recunoaşterii debitelor solicitate cu privire la suma din notificare, scadentă debitului şi persoana debitorului.

DISPOZIŢII FINALE

Părţile declară că între ele nu a intervenit nicio altă înţelegere şi că prezentul contract este singurul contract intervenit între OK Service Corporation şi participantul/ organizaţia plătitoare. Orice alte declaraţii/ acorduri anterioare, indiferent dacă sunt în formă scrisă sau orală, nu produc niciun fel de efecte juridice între părţi decât în măsura în care sunt incluse şi în prezentul contract.
Odată cu semnarea formularului de înscriere, participantul şi organizaţia plătitoare declară că ia act, atât de conţinutul acestuia cât şi de conţinutul întregii invitaţii, invitaţie care face parte integrantă din prezentul contract.

Copyright 2020 OK Service Corporation. Toate drepturile rezervate.