Notă informare

CARACTER PERSONAL ŞI ACORDUL PERSOANEI VIZATE

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001), şi Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumită în continuare „Regulamentul General UE privind protecția datelor” sau „RGPD”), Societatea OK SERVICE CORPORATION, are obligaţia să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate.

Datele prelucrate sunt

 • numele si prenumele,
 • data si locul nașterii, alte date din actele de stare civila,
 • adresa (domiciliul/ reședința), telefonul/ faxul, e-mailul,
 • codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate,
 • locul de munca,
 • contul IBAN si Banca,
 • date privind serviciile si produsele achiziționate, cum ar fi: cantitate, valoare, data si locul achizitiei
 • alte date.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Aceste date sunt prelucrate de către Societate în următoarele scopuri:

 • în vederea achiziționării de către dumneavoastră a CURSURILOR ORGANIZATE DE OK SERVICE CORPORATION
 • în vederea soluționării de reclamații şi sesizări
 • pentru contactarea dumneavoastră în scopul obținerii opiniei dumneavoastră privind serviciile şi produsele Operatorului
 • în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) şi art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;
 • pentru raportările interne
 • pentru recuperarea de creanțe pe care le datorați Operatorului, pe cale amiabilă/pe calea executării silite, inclusiv pentru soluționarea diferitelor litigii, conform contractelor încheiate şi a interesului legitim al Operatorului de a recupera creanțele aferente relației contractuale existente cu dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera b) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor, precum şi pentru realizarea pe calea executării silite a sumelor datorate conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor şi a prevederilor legale aplicabile;
 • pentru soluționarea diferitelor solicitări, cereri adresate Societății, analize propuneri de parteneriat precum și de furnizare a unor informații solicitate de către persoane vizate.
 • pentru profilarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă putea oferi informații privind produse şi servicii standard sau personalizate din portofoliul OK SERVICE CORPORATION prin analiza serviciilor achiziționate, a tranzacțiilor efectuate şi a altor informații similare, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 • pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru primirea de newsletter/e şi alte comunicări comerciale pentru promovarea produselor şi serviciilor OK SERVICE CORPORATION în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;
 • pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, apel telefonic, notificări prin aplicaţii mobile, cum ar fi pentru organizarea de evenimente interne şi externe, respectiv invitarea dumneavoastră la aceste evenimente, în conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor.
 • În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal in alte scopuri în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În cadrul scopurilor legate de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră și prestării serviciilor si produselor achiziționate de către dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale, astfel:

 • documentele care conțin date cu caracter personal vor fi stocate pe durata relației contractuale cu Operatorul, respectiv 10 ani după încetarea acesteia, conform Legii contabilității nr. 82/1991.
 • înregistrarile convorbirilor telefonice aferente cererilor/solicitarilor adresate Operatorului, vor fi păstrate 4 luni de la data efectuării apelului, cu exceptia  înregistrarilor privind reclamațiile care vor fi păstrate, 3 ani de la data soluționării acestora;
 • documentele care conțin date cu caracter personal și sunt prelucrate în scopul recuperării de creanțe pe care le datorați Operatorului se vor păstra pana la finalizarea procedurilor de recuperare sau, după caz, până la  soluționarea definitivă a eventualelor litigii;
 • datele cu caracter personal în scop de marketing se vor păstra până la retragerea consimțământului dumneavoastră sau până la încetarea relației contractuale;
 • prelucrarea datelor în scop de marketing, respectiv in scopurile prevăzute în această Notă de informare (în secțiunea Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal) va avea loc pe durata relației contractuale cu Operatorul, precum si pe o perioada 1 an de la încetarea acesteia. În situația în care vă retrageți consimtamântul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

In situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau achiziționate relația contractuala dintre dumneavoastră si Operator nu va fi afectata in nici un fel.

In situația în care vă opuneți prelucrării de date in scop statistic, vă informăm că această opțiune va fi analizată și, in funcție de situația particulara a dvs., veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Operatorul.

În situația în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct sau pentru contactarea dumneavoastră în scopul prezentării ofertelor standard sau personalizate ori invitarea dumneavoastră la evenimentele organizate de Operator pentru care este necesar acordul dumneavoastră mai jos exprimat,  relația contractuală dintre dumneavoastră și Operator nu va fi afectata in nici un fel.

Drepturile persoanei vizate

Pentru o informare completă, în calitate de persoana vizată, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, iar datele rectificate vor fi comunicate fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazurile în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării si nu exista motive juridice legitime care prevalează; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societatii informaționale. Ștergerea datelor va fi comunicata fiecărui destinatar care a primit datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la restricționare a prelucrării se referă la cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care permite băncii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restricționarea utilizării lor; în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau care va afectează intr-o măsura semnificativa, cu excepția prelucrărilor care vizează încheierea sau executarea unui contract cu dumneavoastră, o asemenea prelucrare este autorizata de prevederile legale aplicabile sau prelucrarea datelor se realizează pe baza consimtamantului dumneavoastră liber exprimat.
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia.
 • În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastră privind protecţia datelor, Operatorul va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, şi începând cu 25 mai 2018, în termen de 30 de zile în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.
 • Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.