Protecția mediului și managementul deșeurilor

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

Noi aspecte legislative privind: Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate, cu toate modificările și completările la zi; Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului (legea mirosurilor)

Procedura de înregistrare a producătorilor în SGR (Sistemul de garanție returnare ambalaje primare), cu 6 luni anterior datei de 1 aprilie 2022

Înființarea, gestiunea şi delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în conf. cu OUG nr. 172/2020

Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu, valabile în anul 2021; elaborarea programului de management de mediu; măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (PEF şi OEF); elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; bilanţuri de mediu; evaluarea şi raportarea performanţelor; auditul de mediu; taxa de depozitare vs. taxa de salubritate

Taxa pentru vânzarea deşeurilor: procent, deținători de deşeuri/colectori (valorificatori) şi obligațiile acestora

Taxa pentru depozitare a deşeurilor la groapa de gunoi; ECOtaxa; Implementarea SIATD; asigurarea trasabilității, utilizarea de către OIREP

Deşeuri municipale şi asimilabile, deşeuri sanitare şi deşeuri de producție. Soluții practice la obligațiile legale privind:

 • numirea şi instruirea unui responsabil cu managementul deşeurilor
 • clasificarea deşeurilor produse, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deşeuri/li>
 • valorificarea deşeurilor şi colectarea separată a deşeurilor din hârtie, metal, plastic şi sticlă etc; interzicerea abandonării deşeurilor/li>
 • evidența lunară a deşeurilor şi depunerea unui raport anual centralizator la Agenția pentru Protecția Mediului teritorială/li>

Eficientizarea acțiunilor de generare și gestionare a deșeurilor: prevenirea generării de deșeuri; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea deșeurilor; alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică); eliminarea deșeurilor

Analiză, dezbateri şi soluții la problemele participanților, referitoare la: instrumentul economic „plăteşte cât arunci”

 • procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului; plata contribuției pentru eliminarea deşeurilor municipale prin depozitare în depozite autorizate/li>
 • stabilirea greutăţii deşeurilor şi fluxuri speciale; cerințe privind: ambalaje, anvelope, DEEE (echipamentele electrice şi electronice) baterii, acumulatori, VSU, biodegradabile etc; diagrama evaluării operaţiei de valorificare a materialului de ambalare/li>
 • obligaţiile anuale de colectare în sistem mixt, respectiv în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate/li>

Trasabilitatea deșeurilor: planul de monitorizare (deșeuri nepericuloase, periculoase); transportul/ eliminare/ documente necesare

Categorii de deșeuri și cerințe legale specifice (colectare): deșeuri municipale (inclusiv deșeuri compostabile), deșeuri industriale, deșeuri din construcții și din instituții publice, ambalaje, deșeuri medicale, amestecuri radioactive, baterii și acumulatori, deșeuri animale

Gestionarea deşeurilor, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri toxice şi periculoase; deşeuri medicale nepericuloase, periculoase şi infecţioase; gestionarea apelor uzate

Rapoarte şi documente privind gestiunea deşeurilor; declaraţia în cazul realizării unor investiţii noi/autorizarea unor activităţi privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; garanția pentru ambalajele reutilizabile

Tehnici de organizare a arhivei operatorului economic (pe o perioadă de 3 ani, iar în cazul transportatorului de deşeuri pentru minim 12 luni)

Registrul de evidență a deșeurilor. Nereguli și infracţiuni în problematica gestionării deşeurilor; sancţiunile contravenţionale; termenele de păstrare a probelor pentru deşeurile ce fac obiectul unor litigii

Organizarea activităţii de monitorizare a factorilor de mediu. Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrata de mediu şi transmiterea rezultatelor monitorizării

Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra mediului (EIA)

Autorizații și avize de mediu: autorizația și acordul de mediu; autorizația de gospodărire a apelor; avizul/autorizația de prevenire și stingere a incendiilor; întocmirea listei de documente pentru obținerea autorizației de mediu; completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Elaborarea și desfăşurarea programului de audit intern privind mediul

Identificarea aspectelor de mediu ca surse de poluare

Programul de management de mediu; Planul de monitorizare a factorilor de mediu: înregistrările de mediu; etapizarea monitorizării permanente

Evaluarea riscului și prevenirea efectelor în cazul accidentelor de mediu: planul de măsuri de prim ajutor în cazul unui accident de mediu; planul de prevenire a poluării accidentale

Sustenabilitatea: avantajele sustenabilității, investițiile “verzi”; instrumente ale Performanţei de Mediu: EMAS; etichetarea ecologică; ISO 14001

Fondul de mediu: raportarea, acte, avize şi declaraţii; procente şi metode de calcul pentru obligaţiile către fondul de mediu

Evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private; procedura de evaluare, evaluarea adecvată asupra ariilor protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei, a faunei, evaluarea emisiilor industriale şi a pericolelor de accident major, care implică şi substanțe periculoase

Controlul activităţii de mediu, sancţiuni şi contravenţii; răspunderea juridică; procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; căile de atac

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 3920 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 31.07.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

23 - 29 aug. 2021

Taxa de participare

5070RON
Mamaia, Hotel Sulina Internațional

Locație

Mamaia, Hotel Sulina Internațional
Domenii

Go to Top