Program perfectionare profesionala

Noul sistem de Control Intern Managerial

Subiecte abordate:

Reglementări legislative, aplicabile post – criză privind controlul intern; soluții practice
Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic şi a Secretariatului tehnic pentru implementarea SCIM și a Strategiei naţionale anticorupţie, SNA
Elaborarea și implementarea Progr. de dezvoltare a SCIM
Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea
Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanţă
Regulamente şi coduri etice pe domenii de activitate
Situații de raportare generate automat
Responsabilitățile conducătorilor entităților publice
în domeniul CIM
Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structura organizatorică redusă; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei
Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente şi raportări; nereguli şi soluții; organizarea şi atribuțiile secretariatului tehnic
Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile
Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea:
• noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform
• acțiuni privind autoevaluarea SCIM; ghid de completare a chestionarului, întrebări şi răspunsuri
Integrarea CIM în activitățile curente ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control şi remedierea lor
Analiza şi discutarea fiecărui standard cu privire la probe şi documente:
Standardul 1, Etica și integritatea: nereguli şi consilierea etică a angajaților; elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupție şi semnalarea neregulilor
Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini: elaborarea ROF; identificarea sarcinilor noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaților
Funcția sensibilă; factori de risc şi identificarea; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile
Standardul 3, Competența, performanța; evaluarea performanțelor profesionale pe baza obiectivelor anuale individuale. Identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerințelor de formare profesională
Standardul 4, Structura organizatorică. Realizarea delegării în sens restrâns şi în sens larg. Erori privind delegarea; adaptabilitatea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entității publice
Standardul 5, Obiective; documentele în care se pot consemna obiectivele generale şi specifice; tehnici de îmbunătățire, pentru a deveni ”SMART”
Exemple de obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achizițiilor etc.; deficienţe şi erori posibile
Standardul 6, Planificarea; categorii de planuri/documente de planificare în cadrul unei entități publice. Planul strategic şi planul anual de management
Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea
Standardul 7, Monitorizarea performanțelor. Cum se stabilesc indicatorii de performanță pentru fiecare activitate/întreaga entitate. Raportarea performanțelor. Raportul anual de activitate
Standardul 8, Managementul riscului; registrul de riscuri al entității/ale compartimentelor de la primul nivel de conducere
Desemnarea responsabililor de risc şi atribuțiile acestora; toleranța la risc
Strategia privind riscul. Catalog de riscuri pe domenii; evaluarea riscurilor
Elaborarea planului de implementare a măsurilor de control. Întocmirea raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor şi monitorizarea performanțelor
Standardul 9, Proceduri; procedura documentată şi componentele minimale; diagrama de proces în cadrul unei proceduri
Standardul 10, Supravegherea. Soluții privind implementarea instrumentelor de supervizare şi control privind activitățile organizației
Standardul 11, continuitatea activității; planul de continuitate a activității
Standardul 12, Informarea şi comunicarea; cerințe privind sistemele IT; tipuri de informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru îndeplinirea sarcinilor
Standardul 13, Gestionarea documentelor. Exemple practice
Standardul 14, Raportarea contabilă şi financiară. Analiză
Standardul 15, Evaluarea SCIM. Modalitatea de realizare și etape necesare
Standardul 16, Auditul intern. Organizarea și funcționarea unei funcții de audit intern în consens cu cerințele legale
Analiza practică a activității de control pentru trecerea de la „controlul birocratic„ la „controlul inteligent”
Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 30.06.2021!

Data

21 - 25 iul. 2021

Taxa de participare

3915RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade
Domenii

Lector

Go to Top