Managementul deșeurilor – managementul, identificarea și gestionarea cerințelor de mediu și deșeuri

Subiecte abordate:

Noi aspecte legislative privind: Legea 211/2011 a deşeurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate, cu toate modificările și completările la zi; Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile. Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului (legea mirosurilor)
Procedura de înregistrare a producătorilor în SGR (Sistemul de garanție returnare ambalaje primare), cu 6 luni anterior datei de 1 aprilie 2022
Înființarea, gestiunea şi delegarea gestiunii serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, în conf. cu OUG nr. 172/2020
Identificarea şi gestionarea cerinţelor legale de mediu, valabile în anul 2021; elaborarea programului de management de mediu; măsurarea şi comunicarea performanţei de mediu pe durata ciclului de viaţă a produselor şi organizaţiilor (PEF şi OEF); elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu; bilanţuri de mediu; evaluarea şi raportarea performanţelor; auditul de mediu; taxa de depozitare vs. taxa de salubritate
Taxa pentru vânzarea deşeurilor: procent, deținători de deşeuri/colectori (valorificatori) şi obligațiile acestora
Taxa pentru depozitare a deşeurilor la groapa de gunoi; ECOtaxa; Implementarea SIATD; asigurarea trasabilității, utilizarea de către OIREP
Deşeuri municipale şi asimilabile, deşeuri sanitare şi deşeuri de producție. Soluții practice la obligațiile legale privind:

  • numirea şi instruirea unui responsabil cu managementul deşeurilor
  • clasificarea deşeurilor produse, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deşeuri
  • valorificarea deşeurilor şi colectarea separată a deşeurilor din hârtie, metal, plastic şi sticlă etc; interzicerea abandonării deşeurilor
  • evidența lunară a deşeurilor şi depunerea unui raport anual centralizator la Agenția pentru Protecția Mediului teritorială

Eficientizarea acțiunilor de generare și gestionare a deșeurilor: prevenirea generării de deșeuri; pregătirea pentru reutilizare; reciclarea deșeurilor; alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică); eliminarea deșeurilor
Analiză, dezbateri şi soluții la problemele participanților, referitoare la: instrumentul economic „plăteşte cât arunci”

  • procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului; plata contribuției pentru eliminarea deşeurilor municipale prin depozitare în depozite autorizate
  • stabilirea greutăţii deşeurilor şi fluxuri speciale; cerințe privind: ambalaje, anvelope, DEEE (echipamentele electrice şi electronice) baterii, acumulatori, VSU, biodegradabile etc; diagrama evaluării operaţiei de valorificare a materialului de ambalare
  • obligaţiile anuale de colectare în sistem mixt, respectiv în mod individual şi/sau prin transfer de responsabilitate

Trasabilitatea deșeurilor: planul de monitorizare (deșeuri nepericuloase, periculoase); transportul/ eliminare/ documente necesare
Categorii de deșeuri și cerințe legale specifice (colectare): deșeuri municipale (inclusiv deșeuri compostabile), deșeuri industriale, deșeuri din construcții și din instituții publice, ambalaje, deșeuri medicale, amestecuri radioactive, baterii și acumulatori, deșeuri animale
Gestionarea deşeurilor, reglementate prin acte normative speciale: uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri toxice şi periculoase; deşeuri medicale nepericuloase, periculoase şi infecţioase; gestionarea apelor uzate
Rapoarte şi documente privind gestiunea deşeurilor; declaraţia în cazul realizării unor investiţii noi/autorizarea unor activităţi privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; garanția pentru ambalajele reutilizabile
Tehnici de organizare a arhivei operatorului economic (pe o perioadă de 3 ani, iar în cazul transportatorului de deşeuri pentru minim 12 luni)
Registrul de evidență a deșeurilor. Nereguli și infracţiuni în problematica gestionării deşeurilor; sancţiunile contravenţionale; termenele de păstrare a probelor pentru deşeurile ce fac obiectul unor litigii
Organizarea activităţii de monitorizare a factorilor de mediu. Autorizaţia de mediu/Autorizaţia integrata de mediu şi transmiterea rezultatelor monitorizării
Derularea evaluării strategice de mediu (SEA), a evaluării impactului asupra mediului (EIA)
Autorizații și avize de mediu: autorizația și acordul de mediu; autorizația de gospodărire a apelor; avizul/autorizația de prevenire și stingere a incendiilor; întocmirea listei de documente pentru obținerea autorizației de mediu; completarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
Elaborarea și desfăşurarea programului de audit intern privind mediul
Identificarea aspectelor de mediu ca surse de poluare
Programul de management de mediu; Planul de monitorizare a factorilor de mediu: înregistrările de mediu; etapizarea monitorizării permanente
Evaluarea riscului și prevenirea efectelor în cazul accidentelor de mediu: planul de măsuri de prim ajutor în cazul unui accident de mediu; planul de prevenire a poluării accidentale
Sustenabilitatea: avantajele sustenabilității, investițiile “verzi”; instrumente ale Performanţei de Mediu: EMAS; etichetarea ecologică; ISO 14001
Fondul de mediu: raportarea, acte, avize şi declaraţii; procente şi metode de calcul pentru obligaţiile către fondul de mediu
Evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice şi private; procedura de evaluare, evaluarea adecvată asupra ariilor protejate de interes comunitar, conservarea habitatelor naturale, a florei, a faunei, evaluarea emisiilor industriale şi a pericolelor de accident major, care implică şi substanțe periculoase
Controlul activităţii de mediu, sancţiuni şi contravenţii; răspunderea juridică; procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei; căile de atac

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 20.05.2021!

Data

27 - 30 mai 2021

Taxa de participare

3038RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lector

Go to Top