Management Financiar și Contabilitate în Sectorul Public

Seminarul se adresează funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera profesională.

Tematica abordată:

OMFP nr.28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 dec 2020.

OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

OMFP nr.27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.

HG nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).

Sistemul național de raportare (Forexebug) Implementarea şi stadiul sistemului conform OMFP nr. 1026/2017. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor.

Verificări și validări de formulare efectuate în sistem.

Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Calendarul de utilizare a funcționalităților OMFP nr. 984/2017.

Întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie.

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi pentru activități finanțate din venituri proprii.

Soluții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor la instituțiile publice – ALOP.

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Operaţiuni de consolidare.

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome, proceduri contabile, modele de elaborare.

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.

Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.).

Acţiuni multianuale Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEC.

Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG. Greşeli frecvente.

Nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale.

Întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe).

Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP.

Reconstituirea unor documente justificative şi contabile.

Probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare.

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative.

Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile.

Modele privind elaborarea procedurilor contabile.

Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Certificarea finală: La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Taxă de participare: 3284 lei
(instruire 1250 lei + servicii conexe 2034 lei – cazare cameră dublă și masă val./cont cameră 450 lei)
Taxă de instruire online: 1250 lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 10.08.2022!

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3-10 persoane

 

Data

25 - 28 aug. 2022

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat CAFFPA,
Certificat OKSC
Fundata, Cheile Grădiștei Fundata Resort & Spa

Locație

Fundata, Cheile Grădiștei Fundata Resort & Spa

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top