Implementarea sistemului de control managerial intern conform OSGG nr. 600/2018

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

 • Reglementări legislative, aplicabile post – criză privind controlul intern; soluții practice
 • Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice
 • Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic şi a Secretariatului tehnic pentru implementarea SCIM și a Strategiei naţionale anticorupţie, SNA
 • Elaborarea și implementarea Progr. de dezvoltare a SCIM
 • Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea
 • Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanţă
 • Regulamente şi coduri etice pe domenii de activitate
 • Situații de raportare generate automat
 • Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM
 • Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structura organizatorică redusă; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei
 • Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente şi raportări; nereguli şi soluții; organizarea şi atribuțiile secretariatului tehnic
 • Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile
 • Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea: noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform; acțiuni privind autoevaluarea SCIM; ghid de completare a chestionarului, întrebări şi răspunsuri
 • Integrarea CIM în activitățile curente ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control şi remedierea lor
 • Analiza şi discutarea fiecărui standard cu privire la probe şi documente:
 • Standardul 1, Etica și integritatea: nereguli şi consilierea etică a angajaților; elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupție şi semnalarea neregulilor
 • Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini: elaborarea ROF; identificarea sarcinilor noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaților
 • Funcția sensibilă; factori de risc şi identificarea; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile
 • Standardul 3, Competența, performanța; evaluarea performanțelor profesionale pe baza obiectivelor anuale individuale. Identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerințelor de formare profesională
 • Standardul 4, Structura organizatorică. Realizarea delegării în sens restrâns şi în sens larg. Erori privind delegarea; adaptabilitatea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entității publice
 • Standardul 5, Obiective; documentele în care se pot consemna obiectivele generale şi specifice; tehnici de îmbunătățire, pentru a deveni ”SMART”
 • Exemple de obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achizițiilor etc.; deficienţe şi erori posibile
 • Standardul 6, Planificarea; categorii de planuri/documente de planificare în cadrul unei entități publice. Planul strategic şi planul anual de management
 • Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea
 • Standardul 7, Monitorizarea performanțelor. Cum se stabilesc indicatorii de performanță pentru fiecare activitate/întreaga entitate. Raportarea performanțelor. Raportul anual de activitate
 • Standardul 8, Managementul riscului; registrul de riscuri al entității/ale compartimentelor de la primul nivel de conducere
 • Desemnarea responsabililor de risc şi atribuțiile acestora; toleranța la risc
 • Strategia privind riscul. Catalog de riscuri pe domenii; evaluarea riscurilor
 • Elaborarea planului de implementare a măsurilor de control. Întocmirea raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor şi monitorizarea performanțelor
 • Standardul 9, Proceduri; procedura documentată şi componentele minimale; diagrama de proces în cadrul unei proceduri
 • Standardul 10, Supravegherea. Soluții privind implementarea instrumentelor de supervizare şi control privind activitățile organizației
 • Standardul 11, continuitatea activității; planul de continuitate a activității
 • Standardul 12, Informarea şi comunicarea; cerințe privind sistemele IT; tipuri de informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru îndeplinirea sarcinilor
 • Standardul 13, Gestionarea documentelor. Exemple practice
 • Standardul 14, Raportarea contabilă şi financiară. Analiză
 • Standardul 15, Evaluarea SCIM. Modalitatea de realizare și etape necesare
 • Standardul 16, Auditul intern. Organizarea și funcționarea unei funcții de audit intern în consens cu cerințele legale
 • Analiza practică a activității de control pentru trecerea de la „controlul birocratic„ la „controlul inteligent”
 • Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 4496 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 09.07.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 7 zile/ 6 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

02 - 08 aug. 2021

Taxa de participare

5646RON
Mamaia, Hotel Sulina Internațional

Locație

Mamaia, Hotel Sulina Internațional
Domenii

Go to Top