Program perfectionare profesionala

FOREXEBUG și contabilitatea instituțiilor publice

Subiecte abordate:

NOUTĂŢI LEGISLATIVE APLICABILE ȊN ANUL 2021:

OMFP nr. 494/2021, transmiterea în format electronic a situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice, pentru anul 2021

OMFP nr. 410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabile, micşorarea numărului de acţiuni deţinute sau reducerea valorii nominale, evidenţiate în contabilitatea entităţii care deţine participaţiile pe seama cheltuielilor financiare/ respectiv a conturilor de active corespunzatoare naturii participaţiei deţinute

OUG nr. 13/2021, păstrarea documentelor privind raportările contabile, timp de 10 ani

OMFP nr. 27/2021 pt. modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia

HOTĂRÂRE nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)

PROCEDURI PRACTICE PRIVIND:

Sistemul național de raportare (Forexebug). Implementarea şi stadiul sistemului cf. OMFP nr. 1026/2017:

  • transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor; spețe și cazuri practice
  • verificări și validări de formulare efectuate în sistem
  • generarea pachetului de situații financiare
  • modificări și completări la OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice
  • înregistrarea plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare

Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.)

Soluții privind aplicarea OMFP 221/2015, trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome

Proceduri contabile. Modele de elaborare

SOLUŢII ȘI ABORDĂRI PRIVIND:

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi; acţiuni multianuale

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG; greşeli frecvente

Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale

Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de:

  • întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); corelaţii între formularele de situaţii financiare
  • probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare
  • înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare
  • patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Modele privind elaborarea procedurilor contabile

Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice

Dezvoltarea abilităților informatice prin instrumente specifice: sprijinirea participanților în însușirea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini pentru a înțelege și utiliza computerul şi a programelor specifice

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 06.10.2021!

Contractarea serviciilor hoteliere nu este obligatorie pentru a participa la programele OK Service Corporation.

Data

14 - 17 oct. 2021

Taxa de participare

3140RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Lector

Go to Top