Program perfectionare profesionala

Fiscalitate 2021

Subiecte abordate:

I. REGLEMENTĂRI ALE CODULUI FISCAL ȘI CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Modificări Cod Fiscal
• modificarea definițiilor anumitor termini (e.g. locul conducerii efective, persoane afiliate)
• introducerea unei proceduri detaliate privind stabilirea rezidenței fiscale în România a persoanelor juridice străine cu locul conducerii efective în România
Modificări cu privire la impozit pe profit
• clarificări cu privire la aplicarea facilității de scutire pentru profitul reinvestit (e.g. modul de calcul al scutirii, clarificări cu privire la creditul fiscal acordat pentru achiziționarea caselor de marcat)
• modificări cu privire la deductibilitatea cheltuielilor la calculul rezultatului fiscal:
• introducerea posibilității deducerii integrale a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor
• introducerea de prevederi speciale în legătură cu tratamentul fiscal pentru contractele de leasing pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu IFRS
• reglementarea preluării pierderilor fiscale în cadrul unor operațiuni de reorganizare implicând microintreprinderi
Introducerea consolidării fiscale în scop de impozit pe profit
Modificări cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor – e.g. modificări cu privire la aplicarea cotei de 1% in condiții speciale, modificări de calcul a bazei impozabile
Modificări cu privire la impozitul pe venit
• clarificări cu privire la stabilirea rezidenței fiscale în România
• venituri din salarii: introducere de prevederi noi cu privire la avantaje în bani și natură primite de la terți, introducere de noi venituri neimpozabile (e.g. ajutoare pt adopție, utilizare automobile în scop personal pentru societăți plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor sau impozit specific, ajutoare pentru telemuncă, costuri cu testare epidemiologică / vaccinare)
• venituri din cedarea folosinței bunurilor – modificarea/ introducerea unor prevederi cu privire la regimul fiscal aplicabil veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, precum și a regulilor privind stabilirea impozitului aferent
• venituri din transferul titlurilor de valoare – clarificări cu privire la definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare, modificări termen depunere declarația 205
• venituri din premii și din jocuri de noroc – sunt incluse și reducerile comerciale de preț
• venituri din alte surse – se introduce prevederi suplimentare referitor la tichetele cadou primite de la terți
Contribuții sociale obligatorii
• precizări suplimentare sector construcții
• reglementări pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străiăatate
• modificare termen depunere Declarație Unică – 25 mai a anului următor
Impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți – modificare cota WHT aplicabilă pentru persoane fizice – 10%
Modificări privind TVA – cele mai importante măsuri
• majorare plafon aplicare TVA la încasare
• introducere prevederi cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru creanțele neîncasate de la persoane fizice
• introducere prevederi referitoare la cursul valutar ce va fi utilizat pentru determinarea echivalentului în lei a plafonului de 140.000 EUR pentru livrarea de locuințe pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%
• clarificări privind dreptul de deducere a TVA înscrisă în facturile de corecție emise din proprie inițiativă de furnizori (și nu doar ca urmare a unei inspecții fiscale) și transmise cu întârziere către beneficiari
• introducere posibilitate de a desemna un reprezentant fiscal de persoanele nerezidente care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România și care efectuează operațiuni de import urmate de livrări intracomunitare
• persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care importă în România anumite bunuri supuse măsurilor naționale de taxare inversă nu fac plata efectivă a TVA în vamă
• introducere clarificări suplimentare aplicabile pentru persoanele impozabile care comercializează energia electrică și livrări de gaze
Modificări accize – clarificare obligație pentru operatorii economici autorizați în domeniul desfășurării activităților cu gaz natural, cărbune, lignit, cocs și energie electrică de a se înregistra la autoritatea competentă în scop de accize înainte de a desfășura astfel de activități
Impozite și taxe locale – modificări – modificare interval de evaluare în scop de impozite și taxe locale, aplicare bonificație 10% pentru taxa pe clădire / teren

II. MODIFICĂRI COD DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Completări privind cazurile care atrag nulitatea actului administrativ fiscal
Modificări privind anumite termene procedurale și de prescripție:

• termenele prevăzute de legislația fiscală privind îndeplinirea de către contribuabili/ plătitori a unor obligații, pot fi prelungite/ modificate, pentru motive justificate ce țin de activitatea de administrare a creanțelor fiscale
• se introduce măsura întreruperii sau suspendării termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale pe perioada desfășurării acțiunii de urmărire penală
• prevederi referitoare la prescrierea dreptul contribuabilului/ plătitorului de a solicita dobânzi pentru sumele de restituit/ rambursat de la buget
Modificări privind inspecția fiscală / verificarea situației fiscale personale și soluționarea contestațiilor – cele mai importante măsuri
• transfer competență privind soluționarea contestațiilor
• introducere prevederi referitoare la situația în care, după începerea inspecției fiscale, respectiv a verificării situației fiscale individuale intervine încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice
• introducere completări cu privire la suspendarea inspecției fiscale
• introducere termen minim pentru stabilirea discuției finale de la data comunicării proiectului de raport de inspecție fiscală
• introducerea posibilității solicitării de reverificare a unor tipuri de obligații fiscale și de către contribuabil
• introducerea de noi prevederi legate de rezultatele controlului antifraudă
• introducerea posibilității de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației de către organul de soluționare competent, la cererea contribuabilului/ plătitorului
Alte prevederi importante
• rezultatele analizei de risc efectuate de organul fiscal nu vor mai fi publicate pe site-ul propriu
• codul de identificare fiscală poate fi utilizat de contribuabili și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale anterioare datei de înregistrare fiscală
• se introduc dispoziții privind stingerea prin compensare în cazul grupului fiscal constituit în domeniul impozitului pe profit, asemenea celor aplicabile în cazul grupului fiscal constituit pentru TVA
• completări referitoare la procedura de eliminare a dublei impuneri între persoane romane afiliate membre ale aceluiași grup fiscal aplicabile în cazul în care se ajustează /estimează veniturile sau cheltuielile unui membru din cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, în cadrul unei inspecții fiscale
• eliminare necesitate de prezentare a certificatului de atestare fiscală în cazul în care pentru înstrăinare mijloc de transport se utilizează formularul tipizat de contract de înstrăinare-dobândire
• introducere prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende interimare
• introducere prevederi noi cu privire la garanții pentru contribuabilii care beneficiază de procedura de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale
• se modifică prevederile cu privire la înlocuirea bunurilor sechestrate

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 31.05.2021!

Data

04 iun. 2021

Taxa de participare

1190RON

Certificari

Certificat OKSC
București, Hotel Grand Continental

Locație

București, Hotel Grand Continental

Lectori

Go to Top