Financiar, buget și contabilitate publică (include FOREXEBUG, ALOP, CFP și riscul financiar bugetar)

Cursul se va desfășura cu prezență fizică în sală – cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare – cât și online.

Subiecte abordate:

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2021. Dezbateri privind legislația în domeniu

Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug

Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug

Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal

Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice

Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Legea nr. 13/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fical-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)

Legea nr. 30/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/ 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative

HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la instituțiile publice

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Prevederi legale și etapele care preced încheierea exercițiului financiar

Structura formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii

Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și de instrucțiuni de aplicare ale acestora

Implementarea și stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/ 2017

Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/ 2017

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabirea rezultatului patrimonial pentru: instituții finanțate de la bugetul de stat, local asigurări, instituții finanțate integral/ parțial din venituri proprii

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome

Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG

Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare

Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei

Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi

Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Modele privind elaborarea procedurilor contabile

Aplicații practice şi studii de caz

Certificat

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000 cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Instruire clasă/ online: 1150 Lei
Servicii hoteliere: 2940 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 02.07.2021!

Sunt asigurate următoarele servicii

Instruire

 • Conform Codului Administrativ
 • Asimilarea cunoștințelor și dezvoltarea competențelor vor fi asigurate prin training interactiv utilizând: exerciții, studii de caz, adaptate la realitatea din cadrul instituției/ autorității/ companiei, jocuri de rol sau simulări filmate, după caz
 • Structura modulară a cursului permite o monitorizare precisă a recapitulărilor și fixărilor conceptuale
 • Mapă de curs personalizată
 • Asigurarea suportului de curs (format electronic): teste psihometrice, de autoevaluare, chestionare, schițe de lucru, templates, bibliografii (lucrări scrise, video și audio – după caz)
 • Echipamente: laptop, videoproiector, tablă sau suport flipchart
 • Pauze de cafea şi networking
 • Certificat de Participare
 • Programul de orientare înainte şi pe durata deplasării
 • Pentru participarea online se va utiliza platforma ZOOM cu cod de acces individual

Servicii hoteliere

 • Cazare 5 zile/ 4 nopți cameră dublă cu mic dejun
 • Masă în sistem a la carte, valoare/ cont/ cameră: 720 lei
 • Bonus: cazare cu mic dejun gratuită pentru însoțitor
 • Însoţirea grupului şi asistenţă logistică permanentă

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data

28 iul. 2021 - 01 aug. 2021

Taxa de participare

4090RON
Delta Dunării, Hotel Puflene Resort

Locație

Delta Dunării, Hotel Puflene Resort
Domenii

Go to Top