achizitii-publice

Achiziții Publice

Evenimentul își propune dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative în domeniu.Curs Achizitii Publice

 

Tematica abordată

ACTE NORMATIVE DE MODIFICARE:
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 114/2020 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 23/2020 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului  achiziţiilor publice – declarata neconstitutionala prin DECIZIA Nr. 221/2020 din 2 iunie 2020)
 • LEGEA Nr. 148/2020 din 23 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • HOTĂRÂREA Nr. 485/2020 din 25 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 25 din 31 martie 2021privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice
 • ORDONANŢĂ nr. 3 din 27 august 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie
 • OUG nr. 26/2022 – M.Of. nr. 272/21.03.2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
 • HG nr. 375/2022 – M.Of. nr. 277/22.03.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
  precum și a anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • OUG 26/martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
 • HG 342/martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.
MODIFICĂRI LEGISLAȚIE ACHIZIȚII PUBLICE
 • Plăți efectuate de autoritatea/entitatea contractantă.
 • Clarificări referitoare la modificările succesive de valori mici efectuate pe parcursul implementării contractului.
 • Noi termene pentru depunerea întâmpinărilor și soluționarea de către instanță.
 • Reținerea cauțiunii în vederea acoperirii prejudiciilor create autorităților/entităților contractante prin depunerea contestațiilor
 • Noi prevederi referitoare la documentele constatatoare.
MODIFICĂRI PRIVIND TRANSPARENȚA ȘI ESTIMARE VALORII ACHIZIȚIILOR SECTORIALE
 • reguli privind publicitatea achizițiilor/estimarea achizițiilor;
 • confidențialitatea informațiilor transmise de operatorii economici;
 • modificari în procedura de achiziție a serviciilor sociale;
 • motivele de excludere a candidaților/ofertanților;
 • evaluarea ofertelor și întocmirea raportului procedurii;
 • modificarea contractelor de achiziție publică;
 • garanții de participare/bună execuție.
MODIFICĂRI LEGISTAȚIE ACHIZIȚII SECTORIALE
 • Modificarea contractelor pentru constituirea unei noi garanții de bună execuţie ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a societăţii de asigurări care a emis instrumentul de garantare.
 • Noi cerințe pentru emitenții garanțiilor de participare/bună execuție depuse în cadrul procedurilor de atribuire/contractelor de achiziții.
 • Noi condiții de aplicare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru motive de extremă urgență, excepții specifice infrastructurii de transport.
 • Termenele de răspuns la solicitările de clatrificări adresate de autoritatea/entitatea contractantă.
 • Reguli aplicabile comisiei de evaluare.
 • Încadrarea ofertelor în categoria “oferte cu preț neobișnuit de scazut”.
MODIFICARI PRIVIND TRANSPARENTA SI ESTIMAREA VALORII ACHIZITIILOR SECTORIALE ART. 12

Evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile.
Contestații și efecte. Termene în funcție de valori estimate.
Remediile și căile de atac:

 • Cauțiunea, consecințele semnării contractului anterior solutionatii definitive a contestației;
 • Situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată (situație în care nu se mai pot depune probe noi); soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârile pronunțate;
  constituirea cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedura de achiziție publică.
Sediul meteriei: Instrucțiuni și notificări ANAP; formularele standard electronice (“eForms”).Lg.98/2016/Lg.99/2016/Lg.100/2016/Lg.101/2016. OUG nr.23/2020; Lg nr.199/2020; HG nr.485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene.

Certificarea finală: Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 214946 „Expert achiziţii publice” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite.

Sunt invitați să participe toți funcționarii publici implicați în procesul de achiziții publice, toți specialiștii din sistemul privat încadrați în departamentele de achiziții publice, juridice sau financiare, reprezentanții beneficiarilor de finanțări europene care au ca atribuții procesul de realizare a achizițiilor conform legislației în vigoare. Cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

Taxă de participare: 3284 lei
(instruire 1250 lei + servicii conexe 2034 lei – cazare cameră dublă și masă val./cont cam 450 lei)

Data limită de înscriere pentru acest program este 16.08.2022!

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3-10 persoane

 

Data

25 - 28 aug. 2022

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat OKSC,
COR 214946
Fundata, Cheile Grădiștei Fundata Resort & Spa

Locație

Fundata, Cheile Grădiștei Fundata Resort & Spa
Fundata 507070

Organizator

OK SERVICE CORPORATION
Website
https://okservice.ro

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top