control intern managerial

Control Intern Managerial – SCIM

Tematica abordată:

Coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării SCIM la entităţile publice conform OSGG nr. 1054/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice

Aplicabilitatea în practică a prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de management, a Grupului de suport tehnic şi a Secretariatului tehnic pentru implementarea SCIM și a Strategiei naţionale anticorupţie, SNA Elaborarea și implementarea Progr. de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial

Politici şi proceduri practice, privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea

Biblioteca de: obiective generale şi specifice, activități asociate fiecărui compartiment, proceduri formalizate, riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri), indicatori de performanţă

Regulamente şi coduri etice pe domenii de activitate

Situații de raportare generate automat

Responsabilitățile conducătorilor entităților publice în domeniul CIM Constituirea, componența, organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, cu structura organizatorică redusă; erori posibile privind organizarea și funcționarea comisiei

Noi atribuții ale Comisiei de monitorizare; documente şi raportări; nereguli şi soluții; organizarea şi atribuțiile secretariatului tehnic

Noua machetă funcțională a programului de dezvoltare; planificarea activităților: aplicație privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile

Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea:

  • noua scară de evaluare pe patru trepte a Sistemului de Control Intern Managerial: conform, parțial conform, parțial conform limitat, neconform
  • acțiuni privind autoevaluarea Sistemului de Control Intern Managerial; ghid de completare a chestionarului, întrebări şi răspunsuri

Integrarea CIM în activitățile curente ale entității publice; probleme frecvente întâmpinate în cazul unui control şi remedierea lor

Analiza şi discutarea fiecărui standard cu privire la probe şi documente:

Standardul 1, Etica și integritatea: nereguli şi consilierea etică a angajaților; elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea şi raportarea fraudelor, actelor de corupție şi semnalarea neregulilor

Standardul 2, Atribuții, funcții, sarcini: elaborarea ROF; identificarea sarcinilor noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaților. Funcția sensibilă; factori de risc şi identificarea; stabilirea unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile

Standardul 3, Competența, performanța; evaluarea performanțelor profesionale pe baza obiectivelor anuale individuale. Identificarea nevoilor de pregătire profesională şi stabilirea cerințelor de formare profesională

Standardul 4, Structura organizatorică. Realizarea delegării în sens restrâns şi în sens larg. Erori privind delegarea; adaptabilitatea structurii organizatorice la modificările intervenite în interiorul şi/sau exteriorul entității publice

Standardul 5, Obiective; documentele în care se pot consemna obiectivele generale şi specifice; tehnici de îmbunătățire, pentru a deveni ”SMART”

Exemple de obiective în domeniul resurselor umane, salarizării, contabilității, achizițiilor etc.; deficienţe şi erori posibile

Standardul 6, Planificarea; categorii de planuri/documente de planificare în cadrul unei entități publice. Planul strategic şi planul anual de management

Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea

Standardul 7, Monitorizarea performanțelor. Cum se stabilesc indicatorii de performanță pentru fiecare activitate/întreaga entitate. Raportarea performanțelor. Raportul anual de activitate

Standardul 8, Managementul riscului; registrul de riscuri al entității/ale compartimentelor de la primul nivel de conducere

Desemnarea responsabililor de risc şi atribuțiile acestora; toleranța la risc

Strategia privind riscul. Catalog de riscuri pe domenii; evaluarea riscurilor

Elaborarea planului de implementare a măsurilor de control. Întocmirea raportărilor anuale privind gestionarea riscurilor şi monitorizarea performanțelor

Standardul 9, Proceduri; procedura documentată şi componentele minimale; diagrama de proces în cadrul unei proceduri

Standardul 10, Supravegherea. Soluții privind implementarea instrumentelor de supervizare şi control privind activitățile organizației

Standardul 11, continuitatea activității; planul de continuitate a activității

Standardul 12, Informarea şi comunicarea; cerințe privind sistemele IT; tipuri de informații pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru îndeplinirea sarcinilor

Standardul 13, Gestionarea documentelor. Exemple practice

Standardul 14, Raportarea contabilă şi financiară. Analiză

Standardul 15, Evaluarea SCIM. Modalitatea de realizare și etape necesare

Standardul 16, Auditul intern. Organizarea și funcționarea unei funcții de audit intern în consens cu cerințele legale

Analiza practică a activității de control pentru trecerea de la „controlul birocratic„ la „controlul inteligent”

Integrarea controlului intern managerial în activitățile curente

Seminarul se adresează: factorilor decizionali din cadrul entităților publice interesați de aplicabilitatea celor mai noi modificări legislative în domeniu, specialiștilor în control intern, audit intern, responsabililor de risc, membrilor Comisiei de monitorizare deja existenți, salariaților cu atribuții în proiectarea, implementarea și dezvoltarea SCIM

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Data limită de înscriere pentru acest program este 19.05.2022!

Preț instruire: 1190 Lei
Preț servicii conexe: 3324 Lei (instruire 1190 lei; servicii conexe 2134 lei – cazare cameră dbl servicii complete 1 pers)

Data

26 - 29 mai 2022

Taxa de participare

3324RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade
Domenii

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top