Program perfectionare profesionala

Achiziții și management de contract în investiții aplicat pentru HG 1/2018, cu aplicare în implementarea obiectivelor de investiții

Subiecte abordate:

Explicitarea aplicabilității legislației incidente în raport de obiectul de activitate al entității contractante

Rolul Compartimentului intern specializat in achiziții sectoriale (CISAS) în raport cu obiectivele și politica entității publice contractante

Etapele procesului de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale

Etapa de planificare a procesului de atribuire în raport cu legislația in vigoare, inclusiv Ordinul SGG nr.600/2018, OMFP nr.923/2014 modificat prin OMFP nr.2332/2017, respectiv OMFP nr.2616/2018,OMFP nr.103/2019, OMFP nr.1159/2004, OUG nr.26/2013 coroborat cu OMFP nr.3818/2019

Impactul actelor normative din domeniul construcțiilor, respectiv HG nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare asupra etapei de planificare a procesului de atribuire

Influența prevederilor HG nr.1/2018 si actele normative din domeniul finanțelor publice centrale și celor aplicabile entităților juridice care se află in subordinea și/sau în coordonarea ministerelor

Explicitarea Notificării ANAP din 30.05.2019 privind bunele practici în realizarea achizițiilor aferente contractelor de lucrări pentru construcția/modernizarea obiectivelor de investiții

Stabilirea valorilor estimate în raport de procedura aplicabilă, natura și obiectul contractului de achiziții sectoriale

Explicitarea efectelor provizionului de cheltuieli „diverse și neprevăzute” vs. „sume provizionate” în managementul achizițiilor sectoriale pentru acele cheltuieli necesare realizării obiectivelor de investiții

Tipologia obiectivelor de investiții

Stabilirea și definirea tipului, naturii și obiectului contractului de achiziții sectoriale necesar definitivării Strategiei de Contractare Sectoriale . (Lump sum vs. Fee based)

Rolul Strategiei Anuale de Achiziții Sectoriale (SAAS), a Programului Anual de Achiziții Sectoriale (PAAS) și Referatul de Necesitate în raport cu obiectivele entităților publice cu rol de entități contractante

Efectele controlului Ex-ante asupra procesului de planificare în cadrul derulării unei proceduri de atribuire sectorială. Modul de interpretare al „Listelor de verificare” ce fac obiectul emiterii avizelor conforme în baza prevederilor OUG nr.98/2017 privind controlul ex-ante și a HG nr.419//2018 normele de aplicare

Achizițiile directe in cadrul procesului de planificare

Negociere fără publicare prealabila a unui anunț de participare vs. Modificare contractuala

Stabilirea termenelor in cadrul procedurilor de atribuire prin raportare la controlul ex-ante definit de OUG nr.98/2017, cu modificările și completările ulterioare

DUAE si rolul acestuia. Interpretarea cerințelor raportate asupra părților implicate în procesul de atribuire, ofertant, ofertant asociat, terțe părți pe a căror capacități te bazezi (terț susținător, subcontractor nominalizat), subcontractori pe a căror capacități nu te bazezi, prestatori de servicii specializați reglementați prin legislație incidentă

Condițiile de anulare a contractelor sectoriale

Rolul comisiei de evaluare si modul de lucru a acesteia

Managementul de contract prin definirea naturii contractului in cadrul procesului de atribuire a contractului de achiziție sectorială:

 • Managementul contractului vs Administrarea contractului
  • Responsabilitățile/Obligațiile parților contractuale (Beneficiar vs. Antreprenor)
 • Managementul riscului
  • Riscul contractual
  • Planul de management al riscului
 • Consultant/ Supervizor
  • Definiție, numire
  • Rolul consultantului/ supervizorului
  • Responsabilități
  • Ordinele administrative/ Instrucțiunile supervizorului
 • Activități înainte de semnarea Contractului de lucrări
 • Activități la începutul Contractului de lucrări
 • Controlul financiar
  • Garanții
  • Prețul contractului și valoarea contractual acceptată
  • Ajustarea prețurilor
  • Graficul de eșalonare a prețurilor/Lista de prețuri vs. Liste cu cantități de lucrări pe articole de deviz/comasate, pe categorii de lucrări
  • Procedura plăților
  • Plăți intermediare/ Plata finală
  • Plăți către Subcontractanți
  • Plăți către terți
  • Costuri suplimentare
 • Activități în timpul derulării Contractului de lucrări
  • Întâlniri de progres
  • Control cantitativ și calitativ al lucrărilor
  • Controlul executării lucrărilor
  • Verificarea personalului, materialelor și echipamentului antreprenorului
  • Testarea și respingerea lucrărilor
  • Suspendarea lucrărilor
  • Controlul timpului
  • Durata de execuție
  • Graficul general de realizare a obiectivului de investiții vs. Graficul de execuție al lucrărilor vs. Programul de execuție/ programul de referință
  • Ritm de execuție a lucrărilor, accelerarea ritmului
  • Prelungirea duratei de execuție
 • Modificări ale lucrărilor
  • Modificări contractuale (stricta aplicabilitate a prevederilor contractuale, modificări nesubstanțiale, modificări excepționale și modificări substanțiale)
  • Mecanisme si Proceduri
 • Revendicări și Soluționarea Disputelor
  • Procedura obținerii deciziei supervizorului
  • Supervizorul în soluționarea disputelor și arbitraj
 • Recepția lucrărilor și perioada de garanție
 • Suspendarea Contractului de lucrări
 • Activități la încetarea/ finalizarea Contractului de lucrări

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 20.05.2021!

Data

27 - 30 mai 2021

Taxa de participare

2560RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Mara

Locație

Sinaia, Hotel Mara

Lector

Go to Top