Program perfectionare profesionala

Achiziții și investiții publice

Subiecte abordate:

Utilizarea în practică a dispozițiilor Instrucțiunii nr. 1/2021 pentru modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/acordului cadru:
• Aplicarea unitară și clarificarea mecanismelor generale de utilizare a altor sume necesare pentru implementare, pt. flexibilizarea contractelor de servicii, bunuri, lucrări
• Registrul modificărilor contractuale pentru promovarea trasabilității și transparenței; reguli privind utilizarea diverselor modalități de consemnare a modificărilor contractului (cu sau fără act adițional)
• Înlocuirea subcontractantului, situația prelungirii duratei de execuție a contractelor / duratei de derulare a procedurii de atribuire
• Ajustarea prețului chiar și în situația în care există prevederi contractuale care stabilesc faptul că prețul este ferm
• Calculul cuantumului modificărilor contractuale, în special în ceea ce privește compensarea între notele de renunțare și cele de comandă suplimentară
• Analiza modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută
• Clauze de revizuire pentru diverse situații și reguli clare de alegere a indicilor utilizați în formulele de ajustare
• Promovarea unei liste de verificare pentru a sprijini autoritățile contractante să identifice circumstanțele aferente unui anumit tip de modificare nesubstanțială, dar și amenințările care pot compromite inițierea demersului de modificare
Notificare ANAP/2021 cu privire la operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale
Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; modele de clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător
Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului. Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant
Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare
Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare
Necesități: referate de necesitate; strategii și planul anual; atribuțiile responsabililor cu achizițiile; persoana desemnată
Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire
Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru
Noutăți privind strategia de contractare:
• Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare
• Alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; Justificarea valorii estimate, a lotizării/nelotizării
Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interese
Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică
Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică; Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului; Plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DEAU
Bune practici privind Platforma SEAP:
• Încărcarea documentelor aferente unei proceduri. Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare
• Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații; Citirea unui răspuns DUAE
• Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări către ofertanți
Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post
Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție.Notificări prealabile. Contestații şi efecte: Termene în funcție de valori estimate. Praguri valorice. Obligațiile autorității/ entității contractante. Efecte
Aspecte practice privind:
• pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți cu titlu de ofertă
• prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în ofertele realizate, respectiv modul în care este organizat, în principiu, back–office-ul unei achiziții publice
• analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
• tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente
Litigii decurgând din procedurile de atribuire a contractelor publice: soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire
• Soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată
• Soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE

Data limită de înscriere pentru acest program este 30.06.2021!

Data

21 - 25 iul. 2021

Taxa de participare

3915RON

Certificari

Certificat OKSC
Poiana Brașov, Hotel Escalade

Locație

Poiana Brașov, Hotel Escalade

Go to Top