achizitii-publice

Achiziții publice

Evenimentul își propune dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative în domeniu.

Seminarul se desfășoară în sistem dual (clasă și online).

Tematica abordată:

Noutăți Legislative Aplicabile

 • OUG 26/martie 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice;
 • HG 342/martie 2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor, echipamentelor și instalațiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziție publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport.
 • HG 297/martie 2022 privind aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • OUG 19/martie 2022 privind garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și a contractelor sectoriale;
 • OUG 12/2022 pt. modif. și complet. OG 15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pt. suportarea de la bugetul de stat al sumelor aferente colecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice.
 • Norme metodologice de aplicare: HG 375/martie 2022 pt. modif. și completarea HG 394/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atrib contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016)
 • Rata de actualizare utilizată la atribuirea contractelor de achiziție publică în anul 2022, în conformitate cu Ordin ANAP și CNSP, nr.1837/170/2021;
 • Notificări și ghiduri ANAP 2022;
 • Factură electronică în achizițiile publice;
 • Impactul OG 15/2021 în executarea contractelor de achiziție publică;
 • Simplificarea și fluidizarea achizițiilor publice în conf. cu OG nr.3/ 2021;
 • Evaluarea procedurilor de atribuire privind achizițiile publice, conform Ordin ANAP nr.1170/2021

Reguli noi privind simplicarea și fluidizarea achizițiilor publice în conformitate cu OUG nr.3/ august 2021:

 • Eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezența certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru;
 • Măsuri privind reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, la 6 luni;
 • Dispunerea de măsuri din partea AC împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanța judecătorească constată culpă gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin;
 • Obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în prima instanța(executorie);
 • Noi aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achiziție publică, reglementate la nivelul OUG nr.98/2017.
 • Practici privind modificarea contractului de achiziție publică/ a contractului de achiziție sectorială/ acordului cadru.

Analiză modificărilor contractuale, în special celor cu valoare scăzută.

Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea
contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire ; clauze

Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/ sau subcontractant.

Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică și factorii de evaluare.

Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire.

Tipul de procedura aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/acord cadru.

Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost; Justificara valorii estimate, a lotizării/nelotizării.

Numirea comisiei de evaluare: învestire, atribuții; conflict de interese.
Practică E-Certis și DUAE.

Operațiunea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru și a contractelor sectoriale.

Bune practici privind Platforma SEAP.

 • Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de clasificare; Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online.
 • Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații;
 • Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI.
 • Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări

Evaluare ex-ante a documentațiilor de atribuire transmise prin intermediul

Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile. Contestații și efecte. Termene în funcție de valori estimate.
Remediile și căile de atac:

 • Cauțiunea, consecințele semnării contractului anterior solutionatii definitive a contestației;
 • Situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată (situație în care nu se mai pot depune probe noi); soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârile pronunțate; constituirea cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedura de achiziție publică.

Sediul meteriei: Instrucțiuni și notificări ANAP; formularele standard electronice (“eForms”).Lg.98/2016/Lg.99/2016/Lg.100/2016/Lg.101/2016. OUG nr.23/2020;

Lg nr.199/2020; HG nr.485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene

Certificate

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 214946 „Expert achiziții publice” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru cursurile acreditate de A.N.C. nu se aplică T.V.A. la operaţiunile de formare profesională, conform O.G. nr. 129/2000, Art.58 şi Legii 227/2015, Art. 292, Alin. (1), lit. f).

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

DESCARCĂ PROSPECTUL

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
ÎNSCRIE-TE ONLINE

Taxa instruire online: 1115 Lei
Taxa de participare: 3065 Lei (instruire 1115 lei + servicii conexe 1950 lei)

Data limită de înscriere pentru acest program este 13.06.2022!

Reduceri

600 Lei Nu puteți ajunge la eveniment? Nu ratați discuțiile. Solicitați înregistrarea evenimentului și urmariți-o oricând aveți timpul necesar.

5% pentru înscriere și plată până la data de 20 mai 2022
5% pentru minim 2 persoane

Data

23 - 26 iun. 2022

Taxa de participare

1115RON

Certificari

Certificat OKSC,
COR 214946
Sinaia, Hotel Palace

Locație

Sinaia, Hotel Palace

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top