Achiziții Publice

- practici de interpretare și aplicare a legislației în domeniul achizițiilor publice -
- modificări legislative, remedii și contestații, riscuri în achizițiile publice -

achizitii-publice

Achiziții Publice

Evenimentul își propune dezbaterea și clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achizițiile publice, în contextul noutăților legislative în domeniu. Curs Achizitii Publice

Tematica abordată

NOUTĂȚI LEGISLATIVE:

 • LEGE nr.208/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • OUG nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finațate din fonduri externe nerambursabile
 • OUG nr.62/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și contractelor sectoriale
 • LEGEA nr.86/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • OUG nr.54/2022 pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
 • OUG nr.55/2022 pentru modificarea OUG nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate
 • OUG nr.39/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • OUG nr.47/2022 ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/ sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
 • OUG nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
 • OUG nr.26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice
 • HG nr.342/2022 privind aprobarea mecanismului pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente prin înființarea Registrului utilajelor etc., în vederea participării operatorilor economici la procedurile de achiziție publică/sectorială din proiectele de infrastructură de transport
 • OUG nr.12/2022 pentru modificarea și completarea OG nr.15/2013, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumerlor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice

Norme metodologice de aplicare: HG nr.375/martie 2022 pentru modificarea și completarea HG nr.394/2016 și HG nr. 395/2016

Operaționalizarea în cadrul SEAP a unor facilități tehnice privind obligația de transparență a modificărilor contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru și a contractelor sectoriale Curs Achizitii Publice

Pregătirea achiziției publice: consultarea prealabilă a pieței; structurarea și redactarea contractului de achiziție publică – modele de clauze de revizuire; clauze cu impact social; modele de clauze cu impact asupra mediului înconjurător

Criterii de calificare și selecție. Motive de excludere a ofertantului

Entități pe capacitățile cărora se bazează un ofertant: terț susținător și/sau subcontractant. Particularități referitoare la susținerea ofertanților în cazul contractului de furnizare

Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi factorii de evaluare;

Studii de piață

Estimarea prețurilor

Formularea criteriilor legate de standarde în documentația de atribuire

Tipul de procedură aplicat: prag valoric – valoarea estimată a procedurii; lotizare; modalitate de atribuire: contract/ acord cadruCurs Achizitii Publice

Noutăți privind strategia de contractare: alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de calificare; alegerea și justificarea criteriului de atribuire – oricare ar fi acesta: prețul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, cel mai bun raport calitate-cost

Justificarea valorii estimate, a lotizării/ nelotizării

Numirea comisiei de evaluare: investire; atribuții; conflict de interes

Aspecte practice privind modificarea contractului de achiziție publică:

Clauze de revizuire; opțiuni; revizuirea prețului contractului de achiziție publică

Modificări substanțiale vs. modificări nesubstanțiale; înlocuirea contractantului Plata directă a subcontractantului; E-Certis şi DUAE

Bune practici privind Platforma SEAP:

 • Încărcarea documentelor aferente unei proceduri. Realizarea unei Fișe de date a achiziției. Criterii minime de calificare; Realizarea unui DUAE. Corelarea cu fișa de date a achiziției. Derularea unei proceduri de atribuire online. Acțiuni întreprinse în faza de publicitate a unui anunț – clarificări, notificări, contestații
 • Acțiuni întreprinse în perioada de evaluare a ofertelor primite. Garanția de participare. Ofertanți ADMIȘI. Ofertanți RESPINȘI. Clarificări adresate în perioada de analiză și evaluare. Efecte. Comunicări către ofertanți

Evaluarea ex-ante a documentaţiilor de atribuire transmise prin intermediul SEAP, impactul în contextul simplificării controlului ex-ante şi ex-post Curs Achizitii Publice

Dosarul achiziției: Raportul procedurii de achiziție. Notificări prealabile. Contestații şi efecte: Termene în funcție de valori estimate. Praguri valorice. Obligațiile autorității/entității contractante. Efecte

Aspecte practice privind: pregătirea unei documentații de calificare, ca parte principală a ofertei, pe baza unei documentații de atribuire realizată deja; analiza și evaluarea documentelor realizate de către participanți, cu titlu de ofertă; prezentarea modului în care sunt analizate, evaluate, consemnate în documentele achiziției elementele cuprinse în oferte, respectiv modul în care este organizat, back–officeul unei achiziții publice; analiza rezultatelor obținute în urma evaluării; tehnici de corectare a unei oferte incomplete, insuficiente, inconsistente; interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/ sectorial

Remedii şi căi de atac în materia achiziţiilor publice:

soluționarea contestațiilor depuse la CNSC; Cauțiune: constituire, cuantum, restituire; soluționarea plângerilor împotriva deciziilor CNSC sau hotărârilor pronunțate în primă instanță; constituirea cauțiunii în vederea exercitării dreptului de a contesta o procedură de achiziție publică în fața CNSC; soluționarea contestațiilor formulate în fața instanțelor de judecată; includerea litigiilor de achiziții publice în lista cauzelor urgente, care se soluționează în perioada vacanței judecătorești

Sediul materiei: Instrucțiunea nr. 1/2021; OUG nr. 23/2020; Lg nr. 199/2020; HG nr. 485/2020; OUG 65/2020, privind măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiții; Instrucțiuni şi Notificări ANAP 2021 inclusiv formularele standard electronice (“eForms”). Lg. 98/2016/ Lg. 99/2016/ Lg. 100/2016/ Lg. 101/2016. Curs Achizitii Publice

Sunt invitați să participe toți funcționarii publici implicați în procesul de achiziții publice, toți specialiștii din sistemul privat încadrați în departamentele de achiziții publice, juridice sau financiare, reprezentanții beneficiarilor de finanțări europene care au ca atribuții procesul de realizare a achizițiilor conform legislației în vigoare. Cursurile corespund art. 479 din Codul Administrativ.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Taxă de participare

La clasă: 3985 Lei
(instruire 1250 Lei; servicii conexe 2735 Lei cazare cam./dbl., val cont/cam 600 lei)
Online: 1100 Lei

Data limită de înscriere pentru acest program este 15.03.2023!

Reduceri

Instruire 5% pentru minim 2 participanți
Instruire 15% pentru grupuri de 3 – 10 participanți

Data

23 - 26 mart. 2023

Taxa de participare

1250RON

Certificari

Certificat OKSC
Sinaia, Hotel Rina Sinaia

Locație

Sinaia, Hotel Rina Sinaia
Bulevardul Carol I 8, Sinaia 106100

Organizator

OK SERVICE CORPORATION
Website
https://okservice.ro

Lector

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top