Acasa/Cursuri Online/SCIM – Elaborarea Raportului Anual Asupra Sistemului de Control Intern Managerial din Cadrul Entității Publice

Tematica abordată

1. Prezentarea Standardului 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial. curs Control Intern Managerial

2. Raportul anual – noțiuni preliminare: definiție, rol, istoric, utilitate, mod de valorificare.

3. Rolul și atribuțiile actorilor implicați în procesul de elaborare a raportului anual: managerii structurilor din cadrul entității publice, secretariatul tehnic al Comisiei de Monitorizare, Comisia de Monitorizare, conducătorul entității.

4. Elaborarea raportului anual privind SCIM până la data de 20 februarie. Calendarul activităților.

4.1. Emiterea dispoziției conducătorului entităţii publice privind efectuarea, de către conducătorii compartimentelor, a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Modalități practice de emitere a dispoziției. Analize și comparații: dispoziții punctuale vs. dispoziții documentate în procedurile de sistem. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.2. Solicitarea implicării auditului public intern. Modalitățile practice în care, pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entităţii publice poate să recurgă la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit public intern, în condiţiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. Rolul auditului intern cu privire la autoevaluarea SCIM: limitele de implicare, tipuri de misiuni ce pot fi realizate, modul în care conducătorul entității poate utiliza rezultatele activității de audit public intern privind autoevaluarea SCIM. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.3. Dezbaterea în ședința Comisiei de monitorizare a detaliilor operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial. Ordinea de zi a ședinței, materiale pe care secretariatul tehnic trebuie să le prezinte Comisiei de Monitorizare înainte de ședință, stabilirea detaliilor operațiunii de autoevaluare, stabilirea calendarului. Modalitatea de punere în practică a rezultatelor ședinței Comisiei de Monitorizare. Rolul Secretariatului Tehnic. Poziționarea activității în cadrul Calendarului. curs Control Intern Managerial

4.4. Completarea “Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial” de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice. Discutarea fiecărei întrebări din cadrul chestionarului. Explicarea modului în care trebuie completat răspunsul de către fiecare compartiment din cadrul entității publice. Comentarii, opinii și analize cu privire la explicațiile care trebuie asociate fiecărui răspuns. Exemple de bune practici și modalități de evitare a greșelilor comune de completare. Impactul unui chestionar completat cu informații insuficiente, necorelate sau fără explicații. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.5. Asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în chestionarul de autoevaluare, pe baza principiului responsabilității manageriale. Prezentarea modalităților în care conducătorul de compartiment se poate asigura cu privire la realitatea datelor și informațiilor completate în chestionar. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.6. Comunicarea către Secretariatul Tehnic a chestionarelor de autoevaluare asumate de conducătorii compartimentelor. Modalități practice de comunicare. Implementarea soluțiilor automate de comunicare și raportare – exemplu de utilizare a MS Excel pentru automatizarea sistemului. Resurse necesare pentru implementare. Avantaje și limitări. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.7. Elaborarea, de către Secretariatul Tehnic, a ”Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării”. Verificarea caracterului complet al informațiilor din cadrul chestionarelor de autoevaluare. Exemple de erori ce pot fi identificate ca urmare a acestor verificări. Modalități practice în care pot fi identificate și soluționate aceste erori. Modalitatea de centralizare a informațiilor din chestionarele de autoevaluare primite. Utilizarea soluțiilor automate – exemplu de utilizare a MS Excel pentru automatizarea sistemului. Modalități de interacționare cu entitățile subordonate referitoare la chestionarele lor de autoevaluare și modalitatea de verificare și valorificare. Modalități practice de utilizare a funcției de audit public intern. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.8. Elaborarea de către secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare a Cap. II din Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Modalități practice de centralizare a informațiilor. Poziționarea activității în cadrul Calendarului.

4.9. Emiterea raportului anual. Stabilirea modului în care declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern. Poziționarea activității în cadrul Calendarului. curs Control Intern Managerial

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

Înscriere

Pentru a vă înscrie la acest program, vă rugăm să apăsați pe butonul ÎNSCRIE-TE de mai jos, să completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul.

Reduceri

Instruire 5% pentru minim 2 participanți
Instruire 15% pentru grupuri de 3 – 10 participanți

DATA
28-29 aprilie 2023
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
11 aprilie 2023

LECTORI

Dragoș NICULAE

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Taxa de participare:

1.125 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…