Acasa/Clase Virtuale/Management Financiar și Contabilitate în Sectorul Public

– include FOREXEBUG, ALOP, CFP și riscul financiar bugetar –

Seminarul se adresează funcționarilor publici cu funcții de conducere și execuție, personalului contractual și altor categorii, din cadrul autorităților și instituțiilor publice, care vor să-și dezvolte cariera profesională.

Seminarul se desfășoară în sistem dual (clasă și online).

Tematica abordată:

OMFP nr.28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 dec 2020.

OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991.

OMFP nr.27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia.

HG nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).

Sistemul național de raportare (Forexebug) Implementarea şi stadiul sistemului conform OMFP nr. 1026/2017. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor.

Verificări și validări de formulare efectuate în sistem.

Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Calendarul de utilizare a funcționalităților OMFP nr. 984/2017.

Întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie.

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum şi pentru activități finanțate din venituri proprii.

Soluții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 – trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor la instituțiile publice – ALOP.

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti. Operaţiuni de consolidare.

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome, proceduri contabile, modele de elaborare.

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS.

Monografii privind înregistrarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.).

Acţiuni multianuale Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEC.

Structura Formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii.

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG. Greşeli frecvente.

Nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale.

Întocmirea situaţiilor financiare (Bilanţ şi Anexe).

Particularități şi probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP.

Reconstituirea unor documente justificative şi contabile.

Probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare.

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative.

Apecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile.

Modele privind elaborarea procedurilor contabile.

Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice.

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Absolvire eliberate de către CAFFPA sau Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor public și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Reduceri

Instruire 10% pentru minim 2 persoane
Instruire 15% pentru grupuri de 3-10 persoane

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
DATA
25 – 28 august 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
10 august 2022

LECTORI

Experții OK SERVICE

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.250 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…