Acasa/Clase Virtuale/Financiar, buget și contabilitate publică (include FOREXEBUG, ALOP, CFP și riscul financiar bugetar)

Tematica abordată:

Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar-contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2021. Dezbateri privind legislația în domeniu

Ordinul nr. 3265/ 2019 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019

Ordinul nr. 2407/ 2019 privind modificarea și completarea OMFP nr. 517/ 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexebug

Ordinul nr. 3192/ 2019 – aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național raportare Forexebug

Legea nr. 60/ 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal

Ordinul nr. 1998/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice

Ordinul nr. 942/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanțelor bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței

Ordinul nr. 1086/ 2019 privind modificarea OANAF nr. 819/ 2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Legea nr. 13/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 89/ 2018 privind unele măsuri fical-bugetare și pentru modificarea unor acte normative (inclusiv a Codului fiscal)

Legea nr. 30/ 2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/ 2019 privind modificarea și completarea unor acte normative

HG privind modificarea anexei 14 la HG nr. 1705/ 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare la instituțiile publice

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Prevederi legale și etapele care preced încheierea exercițiului financiar

Structura formularului P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii

Norme metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi și de instrucțiuni de aplicare ale acestora

Implementarea și stadiul sistemului Forexebug OMFP nr. 1026/ 2017

Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/ 2017

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabirea rezultatului patrimonial pentru: instituții finanțate de la bugetul de stat, local asigurări, instituții finanțate integral/ parțial din venituri proprii

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/ majoritar de stat, regii autonome

Ordinul nr. 1026/2017, privind procedurile sistemului naţional de raportare

Evoluția implementării IPSAS şi EPSAS

ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice. Credite de angajament şi credite bugetare. Clasificaţia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi

Noul sistem de raportare şi implicaţiile CFG

Particularități şi probleme întâmpinate privind: transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare

Corectarea erorilor contabile – cazuri practice concrete; corectarea erorilor contabile în cadrul Notelor explicative; evitarea legală a amenzilor legate de reevaluarea activelor fixe corporale; greşeli privind recunoaşterea cheltuielilor instituţiei

Pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative şi contabile; nereguli frecvente privind facturile şi contractele cu furnizorii pentru respectarea obligaţiilor fiscale

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; noutăţi legislative valabile în 2019

Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; particularităţi

Aspecte noi privind organizarea şi conducerea contabilităţii în instituţiile publice, legate de: întocmirea situațiilor financiare (Bilanţ şi Anexe); Corelaţii între formularele de situaţii financiare

Probleme rezultate ca urmare a nerespectării metodologiei privind întocmirea situaţiilor financiare şi a depunerii cu întârziere a situaţiilor financiare

Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti; operaţiuni de consolidare

Patrimoniul public şi privat al statului – noi aspecte legislative

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operaţiuni privind venituri şi cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuţiei şi a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Elemente de bază privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile

Modele privind elaborarea procedurilor contabile

Aplicații practice şi studii de caz

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii seminarului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant.

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
26 – 28 august 2021
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
10 august 2021

LECTORI

Experți OK Service

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.050 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…