Acasa/Cursuri Online/Control Financiar Preventiv – Control Financiar de Gestiune

Seminarul se adresează persoanelor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu din administrația publică și a celor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlul financiar de gestiune din cadrul organizațiilor publice și private. Curs Control Financiar Preventiv

Tematica abordată

Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu (OMF nr.17/2022):

 • Dispoziții generale
 • Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu și principiile care stau la baza desfășurării acestei activități;
 • numirea/suspendarea/schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv;
 • reavizarea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv;
 • evaluarea activității persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv.
 • declarația cu privire la incompatibilități și conflicte de interese; incompatibilități specifice și conflicte de interese;

Exercitarea activității de control financiar preventiv – prezentare metodologică

 • Scopul controlului financiar preventiv propriu și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită;
 • Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv;
 • Conținutul controlului financiar preventiv propriu
 • Separarea atribuțiilor persoanelor care acordă viza de control financiar preventiv de cele care întocmesc documentele supuse vizei

Organizarea activității de control financiar preventiv propriu. Curs Control Financiar Preventiv

 • Procedura de control
 • Refuzul de viză – semnătura electronică;
 • Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv.
 • Dispoziții cu privire la regiile autonome, societățile comerciale cu capital majoritar de stat și societățile comerciale care beneficiază de drepturi exclusive sau speciale;
 • Atribuțiile Ministerului Finanțelor privind efectuarea de inspecții privind modul de organizare și conducere a activității de control financiar preventiv.
 • Formularea plângerii împotriva actului administrativ de control.

Aspecte practice privind exercitarea activității de control financiar preventiv propriu

 • Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
  • Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare;
  • Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată;
  • Ordonanțarea cheltuielilor;
  • Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice;
  • Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv – documente justificative specifice care derularea proiectelor finanțate din fonduri europene; decizie privind neeligibilitatea unor sume în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene.
 • Documente justificative specifice aferente activității de control financiar preventiv:
  • Listele de verificare;
  • Registrul operațiunilor prezentate la viza de control financiar preventiv;
   • Letric;
   • Electronic;
   • Mixt
  • Nota de restituire în vederea completării documentației supuse vizei de CFPP;
  • Adresa privind Refuzul de viză CFPP.
  • Anexele la OMFP nr.1792/24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, privind Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata Cheltuielilor.

Raportarea activității de control financiar preventiv

Raportul privind exercitarea activității de control financiar preventiv:

 • Operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv;
 • Sinteza motivațiilor care au stat la baza refuzurilor de viză de control financiar preventiv;
 • Sinteza operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere a conducătorului instituției publice;
 • Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să exercite viza de control financiar preventiv propriu.

Interferența Controlului Financiar Preventiv cu:

 • Managementul financiar contabil;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul achizițiilor publice;
 • Managementul documentelor utilizate în activitatea entității;
 • Ordinul SGG Nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice:
  • Standardul 1 – Etica și integritatea.
  • Standardul 8 – Managementul riscului;
  • Standardul 9 – Proceduri;
  • Standardul 12 – Informarea și comunicarea;
  • Standardul 14 – Raportarea contabilă și financiară;

Contravenții și sancțiuni privind organizarea și conducerea necorespunzătoare a activității de control financiar preventiv

Studii  de caz și dezbateri cu privire la exercitarea activității de control financiar preventiv propriu.

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION, în acord cu prevederile OG nr. 129/2000, respectiv Hotărârea nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Descarcă prospectul

Pentru a vizualiza prospectul acestui program, vă rugăm să apăsați pe butonul de DESCARCĂ PROSPECTUL de mai jos. Completaţi câmpurile solicitate și să trimiteți formularul. Veți fi redirecționat automat către prospectul programului după trimiterea formularului.

Reduceri

5% pentru grup de minim 2 participanți
15% pentru grup de 3 – 10 participanți

DATA
05-07 aprilie 2023
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
30 martie 2023

LECTORI

Iulian ȘTEFAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Taxa de participare:

1.250 lei