Acasa/Clase Virtuale/Contabilitatea Instituțiilor Publice

Acest program este conceput pentru a oferi o informare cuprinzătoare cu privire la principiile fundamentale și funcțiunile cheie din sfera finanțelor sectorul public, aflata într-o continuă dezvoltare.

Acesta va oferi o introducere practică și utilă pentru managerii non-financiari dar și o revigoranta actualizare a cunostinelor pentru finanțistii profesionisti din sectorul public

Seminarul se desfășoară în sistem dual (clasă și online).

Subiecte abordate:

NOUTĂȚI LEGISLATIVE APLICABILE ÎN ANUL 2022:

Metodologia aplicabilă în conformitate cu Sistemul național electronic de plată online (Decizia nr.34/27.09.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României).

OMFP nr.494/2021, transmiterea în format electronic a situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice.

OMFP nr.410/2021, pentru reglementarea unor aspecte contabile, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii nominale, evidențiate în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama chelt. financiare/respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute. OUG nr.13/2021, păstrarea documentelor privind raportările contabile, timp de 10 ani. OMFP nr.27/2021 pt. modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

HOTĂRÂRE nr.692/2020 privind aprobarea Sistemului național electronic de plată online a obligațiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP).

SISTEMUL NAȚIONAL DE RAPORTARE (FOREXEBURG).

Implementarea și stadiul sistemului cf. OMFP nr. 1026/2017:

  • transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor; spețe și cazuri parctice;
  • verificări și validări de formulare efectuate în sistem;
  • generarea pachetului de situații financiare;
  • modificări și completări la OUG 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice.
  • înregistarea plusurilor și minusurilor apărute cu ocazia efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

FORMULARUL P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii.

Calendarul de utilizare a funcționalităților, OMFP nr. 984/2017.

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare.

Particularități privind închiderea conturilor de finanțare, de disponibil și stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituțiile publice finanțate de la buget de stat, local, asigurări, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și pentru activități finanțate din venituri proprii.

Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.

Monografii privind înregistarea în contabilitate a operațiunilor specifice (salarii, rețineri din salarii, concedii medicale, sume de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, vouchere de vacanță etc.).

Soluții privind aplicarea OMFP 221/2015, trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.

Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritare de stat, regii autonome.

Proceduri contabile. Modele de eleborare.

EVOLUȚIA IMPLEMENTĂRII IPSAS ȘI EPSAS.

ALOP – Angajarea, lichidarea, ordonanțarea de plata a cheltuielilor la instituțiile publice. Credite de angajament și credite bugetare. Clasificatia economică a cheltuielilor în conformitate cu SEConturi; acțiuni multianuale.

Noul sistem de raportare și implicațiile CFG; greșeli frecvente.

Particularități și probleme întâmpinate privind pregătirea documentelor verificate prin CFP; reconstituirea unor documente justificative și contabile; nereguli frecvente privind facturile și contractele cu furnizorii pentru nerespectarea obligațiilor fiscale.

Aspecte noi privind organizarea și conducerea contabilității în instituțiile publice.

  • întocmirea situațiilor financiare (Bilanț și Anexe); corelații între formularele de situații financiare;
  • probleme rezultate din nerespectarea metodologiei privind întocmirea situațiilor financiare și a depunerii cu întârziere a situațiilor financiare;
  • înregistarea în contabilitatea instituțiilor publice a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești; operațiuni de consolidare;
  • patrimoniul public și privat al statului – noi aspecte legislative.

Aspecte practice referitoare la înregistrarea unor operațiuni privind venituri și cheltuieli bugetare, stabilirea rezultatului execuției și a rezultatului patrimonial, împrumuturi, dobânzi, active fixe etc.

Adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Elemente de baza privind contabilitatea fondurilor externe nerambursabile.

Modele privind elaborarea procedurilor contabile.

Aplicații practice și studii de caz.

Certificarea finală

Ca urmare a parcurgerii programului, OK Service Corporation va emite un Certificat de Participare pentru fiecare participant şi, în urma promovării examenului de specialitate, un Certificat de Absolvire ANC Cod COR 241221 „Expert fiscal” însoţit de Certificatul Europass în care sunt înscrise competenţele dobândite. Pentru cursurile acreditate de A.N.C. nu se aplică T.V.A. la operaţiunile de formare profesională, conform O.G. nr. 129/2000, Art.58 şi Legii 227/2015, Art. 292, Alin. (1), lit. f).

Reduceri

600 Lei Nu puteți ajunge la eveniment? Nu ratați discuțiile. Solicitați înregistrarea evenimentului și urmariți-o oricând aveți timpul necesar

5% pentru înscriere și plată până la data de 15 iunie 2022
5% pentru minim 2 persoane

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ
DATA
23 – 24 iunie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
15 iunie 2022

LECTORI

Petre CRIȘAN

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM
Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.115 lei

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…