Acasa/Clase Virtuale/BVC și reglementări contabile 2022

Tematica abordată:

I. NOUTĂŢI LEGISLATIVE PRIVIND ELABORAREA BVC DE CĂTRE OPERATORII ECONOMICI LA CARE STATUL SAU UNITĂŢILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE SUNT ACŢIONARI UNICI SAU MAJORITARI SAU DEŢIN DIRECT SAU INDIRECT O PARTICIPAŢIE MAJORITARĂ PENTRU ANUL 2022

LEGISLAŢIE SPECIFICĂ PRIVIND ÎNTOCMIREA BVC ŞI URMĂRIREA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI AFERENTE ACTIVITĂŢII OPERATORILOR ECONOMICI

 • Legea nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pentru anul 2022 (politica salarială)
 • OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
 • OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare
 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • OUG nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019
 • HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune
 • Alte acte normative incidente

Fundamentarea şi întocmirea Bugetelor de Venituri şi Cheltuieli – etape până la aprobarea bugetului anual

Derularea bugetului şi urmărirea execuţiei bugetare lunar/trimestrial/anual – indicatori, situaţii specifice

Rectificarea bugetară – etape

II. CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE

 • OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991
 • OMFP nr. 27/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia
 • OMFP nr. 28/2021 pentru transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 dec 2020
 • HG nr. 692/2020 privind aprobarea Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat (SNEP)
 • Sistemul național de raportare (Forexebug) Implementarea şi stadiul sistemului conform OMFP nr. 1026/2017. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în sistemul național de raportare; particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor
 • Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
 • Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice
 • Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP
 • Repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, regii autonome. Proceduri contabile. Modele de elaborare

Seminarul se adresează operatorilor economici de la nivel local și central, echipelor de management din companie care au responsabilităţi financiare şi de bugetare în obiectivele de evaluare, administratorilor, directorilor generali, directorilor executivi, șefi servicii: Analiză, Control, Bugete, Strategii.

Certificarea finală

La finalizarea cursurilor, participanții vor primi Certificate de Participare eliberate de către OK SERVICE CORPORATION.

Reduceri

5% discount pentru grupuri de minim 2 participanți

ÎNSCRIE-TE LA CLASĂ

DATA
27 ianuarie 2022
DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
25 ianuarie 2022

LECTORI

Carmen GHICA

Doina DRĂGHICI

PLATFORMĂ DESFĂȘURARE
CURSURI ONLINE

ZOOM

Întrebări frecvente

Taxa de participare:

1.000 lei

 

Prețurile afișate nu conțin TVA!

PARTICIPANȚII LA ACEST PROGRAM AU MAI FOST INTERESAȚI ȘI DE…